ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΕΩΝ


ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΕΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ

Με τις διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4075/2012 καθορίζεται ο τρόπος αναγνώρισης χρόνου πραγματικής απασχόλησης για την χρονική περίοδο από 1/1/2012 έως 31/12/2015 σε εργασίες που εξαιρέθηκαν από τον πίνακα Β.Α.Ε. (Βαρέων Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων) προκειμένου να συμπληρώσουν τις ελάχιστες προϋποθέσεις χρόνου ασφάλισης για την συνταξιοδότησή τους βάσει των πιο ευνοϊκών προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που προβλέπονται για τις περιπτώσεις των εργαζομένων σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
Οι διατάξεις αυτές θεσπίστηκαν με σκοπό να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ασφαλισμένοι σε καθεστώς βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων, οι οποίοι μετά την θέση σε ισχύ από 1/1/2012 του νέου Πίνακα Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων, έπαψαν να ανήκουν σε επάγγελμα που υπάγονταν στην ασφάλιση των Β.Α.Ε.. Με την μη υπαγωγή τους πλέον στην ασφάλιση των Β.Α.Ε. ουσιαστικά διαφοροποιείται και η ασφαλιστική και μετέπειτα συνταξιοδοτική τους κατάσταση, καθώς όσοι δεν είχαν προβάλει να συμπληρώσουν τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης μέχρι 31/12/2011, όπως αυτές καθορίζονταν με τις διατάξεις των βαρέων (4500 ημέρες ασφάλισης εκ των οποίων 3600 βαρέα εκ των οποίων 1000 βαρέα τα τελευταία 13 έτη), κινδύνευαν να απωλέσουν και την δυνατότητα πλήρους συνταξιοδότησης με βάση τα πιο ευνοϊκά ηλικιακά όρια που προβλέπονται από τις διατάξεις των βαρέων.
Οι διατάξεις του άρθρου 31 του Ν.4075/2012 έρχονται ως αντιστάθμισμα να καλύψουν το κενό που θα προκαλούνταν, προβλέποντας την δυνατότητα αναγνώρισης  χρόνου πραγματικής απασχόλησης σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα σε όσους ασφαλισμένους συγκεντρώνουν αθροιστικά τις κάτωθι προϋποθέσεις:
Α) Δεν έχουν συμπληρώσει έχουν 31/12/2011 στα Β.Α.Ε. 3600 ημέρες ασφάλισης οι παλαιοί ασφαλισμένοι (δηλαδή όσοι υπήχθησαν για πρώτη φορά στην κοινωνική ασφάλιση έως 31/12/1992)  ή 3375 ημέρες ασφάλισης οι νέοι ασφαλισμένοι (δηλαδή όσοι υπήχθησαν για πρώτη φορά στην κοινωνική ασφάλιση μετά την 1/1/1993). Στον ανωτέρω χρόνο συνυπολογίζεται και ο χρόνος ασφάλισης που διανύθηκε σε Βαρέα και Ανθυγιεινά Επαγγέλματα, σε οικοδομοτεχνικές εργασίες ή σε απασχόληση ως προσωπικό καθαριότητας των Ο.Τ.Α.
Β). Κατά την χρονική περίοδο από 1/1/2012 έως 31/12/2015 απασχολήθηκαν ή θα απασχοληθούν  πραγματικά σε εργασίες ή ειδικότητες που εξαιρέθηκαν από το νέο πίνακα Β.Α.Ε., ο οποίος τέθηκε σε ισχύ την 1/1/2012.
Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι η συγκεκριμένη αναγνώριση προϋποθέτει την υποβολή αιτήματος για απονομή σύνταξης με τις διατάξεις των Β.Α.Ε. Αντίθετα δεν υφίσταται δυνατότητα εξαγοράς, όταν το συνταξιοδοτικό δικαίωμα κρίνεται με άλλες διατάξεις.