ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΩΝ ΒΑΡΕΩΝ


Μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις στις διατάξεις της κοινωνικοασφαλιστικής νομοθεσίας, όπως αυτές θεσπίστηκαν με τον Ν.4093/2012 μετεβλήθησαν προς το δυσμενέστερο οι προυποθέσεις συνταξιοδότησης των ασφαλισμένων όλων των ταμείων κύριας ασφάλισης.Με τις αλλαγές που υιοθετήθηκαν, αυξήθηκαν τόσο οι απαιτούμενοι χρόνοι ασφάλισης όσο και τα ηλικιακά όρια για την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος.

Μία από τις κατηγορίες ασφαλισμένων που,κατά την άποψή μας, εθίγησαν κατά τον πιο απόλυτο τρόπο, ήταν αυτή των ασφαλισμένων στο καθεστώς των βαρέων επαγγελμάτων, και αυτό γιατί η αύξηση του ορίου ηλικίας επιβλήθηκε ουσιαστικά χωρίς την πρόβλεψη μεταβατικής περιόδου για την εφαρμογή της.

Με βάση τον σχετικό νόμο λοιπόν, για τους άνδρες ασφαλισμένους σε βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα (ΒΑΕ) που συνταξιοδοτούνται με 4500 ημέρες ασφάλισης,εκ των οποίων, τουλάχιστον 3600 ημέρες σε ΒΑΕ και από αυτές, 1000 τουλάχιστον την τελευταία 13ετία από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης, το όριο ηλικίας, από 1/1/2013, αυξάνεται από το 60ο στο 62ο έτος.Ομοίως, για τους ασφαλισμένους-οικοδόμους οι οποίοι συνταξιοδοτούνται με 4500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων οι 3600 σε βαριές οικοδομικές ή τεχνικές εργασίες, και από αυτές 1000 τα τελευταία 13 έτη από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας,το όριο ηλικίας αυξάνεται από το 58ο στο 60ο έτος.

Από την διατύπωση της διάταξης προκύπτει με σαφήνεια ότι η αύξηση του ορίου ηλικίας είναι άμεση και θίγει ευθέως χιλιάδες ασφαλισμένους στα βαρέα επαγγέλματα με μόνο κριτήριο την συμπλήρωση του ηλικιακού ορίου. Έτσι πιο απλά ένας οικοδόμος που έχει την ατυχία να συμπληρώνει το 58ο έτος της ηλικίας του μετά την 1/1/2013, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης (4500/3600 βαρέα εκ των οποίων 1000 τα τελευταία 13 έτη) θα πρέπει να περιμένει ακόμη 2 έτη προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.Για να γίνει ακόμη πιο κατανοητή η αδικία της συγκεκριμένης διάταξης αναφέρουμε το παράδειγμα οικοδόμου,με τρία τέκνα ο οποίος γεννήθηκε στις 8/1/1955, ήταν άνεργος λόγω της κρίσης,ειδικά στον κλάδο της οικοδομής,τα τελευταια 3 έτη, και ανέμενε να συνταξιοδοτηθεί, καθώς είχε συμπληρώσει τις απαιτούμενες ημέρες ασφάλισης, σε ηλικία 58 ετών,δηλαδή την 8/1/2013. Για οκτώ ημέρες απώλεσε το δικαίωμα για σύνταξη σε ηλικία 58 ετών και θα πρέπει να περιμένει μέχρι τις 8/1/2015, χωρίς να μπορεί να βοηθήσει οικονομικά την οικογένειά του για ακόμη 2 έτη.Υπάρχουν δε και περιπτώσεις ασφαλισμένων που χάνουν με τον τρόπο αυτό τελείως το δικαίωμα να συνταξιοδοτηθούν με τις διατάξεις των βαρέων, γιατί μετά την παρέλευση της διετίας,λόγω της αύξησης του ορίου ηλικίας, δεν πληρούν πλέον τον όρο των 1000 βαρέων ημερών ασφάλισης τα τελευταία 13 έτη από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας και έτσι "καταδικάζονται" πλέον σε σύνταξη σε ηλικία 67 ετών. Σε αυτές τις περιπτώσεις δεν πρόκειται πλέον για μία "απλή" μεταβολή μίας τυπικής νομικής προυπόθεσης χωρίς ουσιώδες περιεχόμενο, αλλά για ουσιαστική κατάργηση της συνταξιοδότησης με τις διατάξεις των βαρέων.