Συχνές Ερωτήσεις 26


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

501.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιώργο Διαμαντ.
Άκουσα ότι μπορώ να πάρω σύνταξη με 37 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας. Έχω 31 έτη το 2015 ΙΚΑ και ΟΑΕΕ έως σήμερα και είμαι 58.Αν αναγνώριζα 6 έτη πλασματικούς χρόνους θα τα κατάφερνα. Είναι αλήθεια; Επιθυμώ σύνταξη άμεσα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να μπορούσατε να λάβετε σύνταξη με 37ετία χωρίς όριο ηλικίας θα έπρεπε τα 37 έτη να ήταν σε έναν οργανισμό και αυτό έως 31/12/2010.Οπότε στη δική σας περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
502.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Γεωργία Δήμ.
Έμαθα ότι έχουν πρόσφατα δοθεί κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με το ζήτημα του χρόνου ασφάλισης στον ΟΓΑ και το ζήτημα της ασφάλισης πριν το 1993. Μπορείτε να με ενημερώσετε σχετικά γιατί η μητέρα μου έχει ασφάλιση στον ΟΓΑ και με ενδιαφέρει.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εάν αναφέρεστε στη διευκρίνιση που αφορά το χαρακτηρισμό παλαιών ή νέων ασφαλισμένων και τη διάκριση αυτών σε σχέση με την περίοδο έναρξης της ασφάλισής τους, τότε λάβετε γνώση ότι όσοι ασφαλίσθηκαν στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. (ν.1745/1987) πριν την 1/1/1993 και στη συνέχεια ασφαλίσθηκαν και στον συσταθέντα με το νόμο 2458/1997 Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών του Ο.Γ.Α., μεταφέροντας τον χρόνο που είχαν στον προηγούμενο κλάδο (Πρόσθετης) στο νέο Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, θεωρούνται «Παλαιοί» ασφαλισμένοι. Τούτο διότι, ο χρόνος καταβολής εισφορών στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. (ν. 1745/1987) θεωρείται, ύστερα από αίτησή τους, ως χρόνος διανυθείς στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών, ο οποίος από 1/1/1998 συστάθηκε στον Ο.Γ.Α. (άρθρο 5 παρ. 2 του ν. 2458/1997).Αντίθετα, οι ασφαλισμένοι πριν την 1/1/1993 μόνο στο Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. θεωρούνται «Νέοι» ασφαλισμένοι. 12Δηλαδή, η διάκριση ασφαλισμένων του Ο.Γ.Α. σε «Παλαιούς» ή«Νέους» εξαρτάται από το εάν τυχόν χρόνος ασφάλισής τους, πριν την1/1/1993, στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης του Ο.Γ.Α. έχει χαρακτηρισθεί ως χρόνος διανυθείς στην ασφάλιση του Κλάδου.
503.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Ανέστη Γιαννόπ.
Έχω καταθέσει αίτημα για διαδοχική σύνταξη από το 2014 αλλά χρωστάω περίπου 6000 ευρώ στο ΤΕΒΕ που είχα παλαιά. Πρέπει να το πληρώσω ή μπορεί να κρατηθεί από τη σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στις περιπτώσεις που ο ΟΑΕΕ είναι συμμετέχων φορέας σε απονομή σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και υπάρχει οφειλή προς τον Οργανισμό από τον υποψήφιο συνταξιούχο εφαρμόζονται όσα ισχύουν όταν ο ΟΑΕΕ είναι απονέμων φορέας. Μετά τη διαπίστωση του ύψους της οφειλής και εφόσον αυτή δεν ξεπερνά το ύψος των 30μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων και προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη τις 20.000 ευρώ, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 της Υ.Α, θα εκδίδεται η σχετική βεβαίωση χρόνου ασφάλισης όπου εκτός όλων των υπαρχόντων ήδη στοιχείων (όλος ο χρόνος ασφάλισης, όριο ηλικίας που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.2084/1992 προβλέπεται η έναρξη συμμετοχής), θα αναγράφεται στο ειδικό πλέον πεδίο (Γ) το ποσό της οφειλής που θα πρέπει να παρακρατείται από τη σύνταξη σε έως και 40 δόσεις. Μετά τη διαπίστωση του ύψους της οφειλής και εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη τότε - όπως και στις περιπτώσεις απονομής - θα συντάσσεται έγγραφο οφειλής - το έντυπο που θα χρησιμοποιείται είναι το ίδιο - , το οποίο θα κοινοποιείται στον υποψήφιο συνταξιούχο, κατά τα γνωστά, με απόδειξη παραλαβής, ώστε να ελέγχεται η πάροδος της δίμηνης προθεσμίας που τάσσεται για την εμπρόθεσμη εξόφληση και το ληξιπρόθεσμο της οφειλής. Σε αυτή την περίπτωση η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης θα εκδίδεται μετά την εξόφληση του επιπλέον ποσού οφειλής από αυτό που δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξη μέσα στην τασσόμενη προθεσμία. Αν η οφειλή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμή τότε η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης θα εκδίδεται μετά την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής. Αφορά αφενός όσα αιτήματα υποβληθούν από 15/9/2014 και μετά, καθώς και τα αιτήματα για τα οποία δεν έχει εκδοθεί μέχρι αυτή την ημερομηνία οριστική απόφαση συνταξιοδότησης.

 504.ΕΡΩΤΗΣΗ:

Από κα Καίτη Α.
Το έτος γέννησής μου είναι το 1967 και του παιδιού μου το 2000.Έχω ένσημα 800 από ΤΕΒΕ 87-1989 και ΙΚΑ 6450 από 1990-31/5/2012.Σύνολο7.250. Άνεργη από τότε έως σήμερα. Τέλος έχω ΤΕΑΥΕΚ από 1995 έως 12/12.Ερωτώ:α)κατοχυρώνω δικαίωμα με 31/12/10 & θεμελιώνω το 2017; β)έχει νόημα η αναγνώριση πλασματικού χρόνου; γ)μπορεί να γίνει εξαγορά πλασματικού χρόνου για αύξηση σύνταξης; δ)Με το επικουρικό 17 χρόνια τι γίνεται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον είχατε το 2010 5500 η.ε. έως 31/12/2010 και είχατε και ανήλικο τέκνο μπορείτε να λάβετε μειωμένη σύνταξη στα 50 αλλιώς πλήρη στα 55.Στην περίπτωση αυτή δεν μπορείτε να προβείτε σε αναγνώριση πλασματικών χρόνων καθώς θεμελιώνετε με το νόμο του 2010 και τις αντίστοιχες προϋποθέσεις. Το επικουρικό ακολουθεί τις διατάξεις του κύριου φορέα.
505.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Ελευθερία Πέτκ.
Ο σύζυγός μου γεννήθηκε στις 8-2-1949 και έως το 1982 είχε 502 ένσημα ΙΚΑ και μετά ασφαλίστηκε στον ΟΑΕΕ για 7 έτη από το 1982 έως το 1989 για τα οποία δεν έχει πληρώσει εισφορές και από το 1994 έως 20-4-2011 έχει 2145 ένσημα ΙΚΑ. Έχει και στρατιωτική θητεία από 21-1-1969 έως 25-7-1971. Από το 2011 είναι άνεργος . Πότε μπορεί να βγει στη σύνταξη και πόσα χρόνια πρέπει να πληρώσει παλιές εισφορές ΟΑΕΕ.Τι συμφέρει να αναγνωρίσει στρατιωτική θητεία ή να αναγνωρίσει περισσότερο χρόνο στον ΟΑΕΕ. Μπορεί να κρατείται η εισφορά από τη σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση που ασφαλισμένος ΙΚΑ συμπληρώνει έστω και με διαδοχική ασφάλιση τα 4500 ένσημα και την ηλικία 65 μετά την 31/12/2012 τότε θα λάβει σύνταξη στα 67. Με βάση τη νέα εγκύκλιο 25 του ΟΑΕΕ που αφορά τη συμμετοχή του σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης μετά τη διαπίστωση του ύψους της οφειλής και εφόσον αυτή δεν ξεπερνά το ύψος των 30μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων και προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη τις 20.000 ευρώ,όπως προβλέπεται στην παρ. 4 της Υ.Α, θα εκδίδεται η σχετική βεβαίωση χρόνου ασφάλισης όπου εκτός όλων των υπαρχόντων ήδη στοιχείων (όλος ο χρόνος ασφάλισης, όριο ηλικίας που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.2084/1992 προβλέπεται η έναρξη συμμετοχής), θα αναγράφεται στο ειδικό πλέον πεδίο (Γ) το ποσό της οφειλής που θα πρέπει να παρακρατείται από τη σύνταξη σε έως και40 δόσεις. Μετά τη διαπίστωση του ύψους της οφειλής και εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη τότε - όπως και στις περιπτώσεις απονομής - θα συντάσσεται έγγραφο οφειλής - το έντυπο που θα χρησιμοποιείται είναι το ίδιο - , το οποίο θα κοινοποιείται στον υποψήφιου συνταξιούχο, κατά τα γνωστά, με απόδειξη παραλαβής, ώστε να ελέγχεται η πάροδος της δίμηνης προθεσμίας που τάσσεται για την εμπρόθεσμη εξόφληση και το ληξιπρόθεσμο της οφειλής.Σε αυτή την περίπτωση η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης θα εκδίδεται μετά την εξόφληση του επιπλέον ποσού οφειλής από αυτό που δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξη μέσα στην τασσόμενη προθεσμία. Αν η οφειλή έχει καταστεί ληξιπρόθεσμή τότε η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης θα εκδίδεται μετά την ολοσχερή εξόφληση της οφειλής. Για να εξαγοράσει στρατό απαιτούνται 3600 η.ε. σε περίπτωση που επιδιώξετε αυτοτελές δικαίωμα σύνταξης μόνο δηλαδή από το ΙΚΑ.
506.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Παπαγεωργ.
Καλησπέρα, έχω την εξής ερώτηση. Τον Απρίλιο του 2017 θεμελιώνω δικαίωμα μειωμένης σύνταξης στην ηλικία των 62 ετών με 5000 ένσημα. Από τον Δεκέμβριο όμως του 2012 είμαι άνεργη και για ένα έτος έλαβα επίδομα ανεργίας. Δεδομένου ότι δεν θα έχω τη τελευταία 5 ετία τα απαραίτητα 100 ένσημα ανά έτος, δε θα μπορέσω να λάβω σύνταξη στα 62; Σε κάθε περίπτωση μπορώ να τα εξαγοράσω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για την περίπτωση της μειωμένης σύνταξης θα πρέπει να υπάρχουν τα 100 ένσημα την τελευταία 5ετία.Μπορούν να υπολογιστούν και τα ένσημα επιδοτούμενης ανεργίας όμως δεν δύναται αναγνώριση πλασματικού χρόνου για να καλυφθούν εφόσον δεν τα έχετε.
507.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από καΧρυσή Ταμπ.
Είμαι 60 χρονών. Έχω 3400 ένσημα στο ΙΚΑ μέχρι το 2007.Τα 5 χρόνια στο ταμείο ξενοδοχοϋπαλλήλων. Από το Μάρτιο 2008 είμαι ασφαλισμένη στο ΤΕΒΕ.Μήπως μπορώ να βγω στη σύνταξη μόνο από το ΙΚΑ αν ναι πότε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωσή σας δεν έχετε συμπληρώσει τα 4500 ένσημα με ασφάλιση ΙΚΑ και δεν έχετε τα 3600 για πλασματικούς χρόνους. Περαιτέρω θα μπορούσατε στα 62 να καταθέσετε αίτηση για σύνταξη στον ΟΑΕΕ και θα απορριφθεί και θα διαβιβαστεί στο ΙΚΑ οπότε και θα κριθείτε ως προς τις προϋποθέσεις σύνταξης από το ΙΚΑ.
508.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Κουλ. Ελ.
Είμαι ασφαλισμένη από το 1989 και έχω και 136 ημέρες ασφάλισης το 1989 στο ΙΚΑ . Έπειτα από 9/1990 έως 2/2000 στο ΤΕΒΕ και από τον 9/1996 έως σήμερα στο ΙΚΑ. Είμαι μητέρα ανηλίκου γεννημένου το 2000 και εγώ γεννήθηκα 20/2/1965.Ηθελα να σας ρωτήσω πότε μπορώ να βγω στην σύνταξη ;Η διαδοχική θα επηρεάσει το ποσό της σύνταξης; Πότε με συμφέρει καλύτερα να βγω δεδομένου ότι επιθυμώ να βγω με μειωμένη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Από τα αναφερόμενα στοιχεία της ερώτησης προκύπτει παράλληλος χρόνος 1996-2000. Ωστόσο εφόσον αποδειχθεί ότι είχατε 5500 η.ε. διαδοχικής ασφάλισης (μη παράλληλος χρόνος) έως 31/12/2010 και είχατε και ανήλικο τέκνο μπορείτε να λάβετε μειωμένη σύνταξη στα 50 αλλιώς πλήρη στα 55.Σε εσάς θα εφαρμοστεί ο τρόπος υπολογισμού επί διαδοχικής ασφάλισης και η απάντηση πότε σας συμφέρει εξαρτάται από την ασφαλιστική σας κλάση.
509.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από Ξεν. Άγγ.
Στις 18-07-2010 συμπλήρωσα ηλικία 60 ετών. Είμαι ασφαλισμένος με διαδοχική ασφάλιση ΙΚΑ -ΟΑΕΕ συνεχώς από το 1984 με τελευταίο φορέα τον ΟΑΕΕ. Στις 31-10-2010 συμπλήρωσα 7825 ένσημα(600 ΙΚΑ και 7225 στον ΟΑΕΕ). Σας παρακαλώ να με πληροφορήσετε αν κατοχυρώνω-θεμελιώνω δικαίωμα μειωμένης σύνταξης στις 31/12/2010 με τους παλαιούς νόμους ,πριν δηλαδή τεθούν σε ισχύ οι καινούργιοι ασφαλιστικοί νόμοι ,3863/10.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο ΟΑΕΕ δε χορηγεί μειωμένες συντάξεις στην περίπτωση που αναλύετε. Εάν ασφαλισμένοι ΟΑΕΕ συμπληρώνουν 35ετία μετά την 31/12/2012 απαιτείται ηλικία 62 ετών και συνολικά 40 έτη ασφάλισης, αλλιώς ηλικία 67 ετών και 15 έτη ασφάλισης.Μπορείτε να καταθέσετε αίτηση στον ΟΑΕΕ η οποία θα απορριφθεί και θα διαβιβαστεί στο ΙΚΑ όπου και θα μπορέσετε να λάβετε μειωμένη σύνταξη, εφόσον έχετε 100 η.ε. ανά έτος τελευταία 5ετία.
510.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Ν.Λαρεντζ.
Καλησπέρα είμαι 56 ετών ασφαλισμένος σε ΙΚΑ 1/6/77-31/12/86 και ΟΑΕΕ 9/1/87-31/7/12 θα ήθελα να ξέρω αν τα 10 έτη που έχω από 1/6/77-31/12/86 στο ΙΚΑ (1373 ένσημα) υπολογίζονται συντάξιμα για να θεμελιώσω τα 35 έτη μέχρι το 2012 που είχα την δυνατότητα να πληρώνω την ασφάλεια μου και αναφέρω ότι είμαι πατέρας 2 ανήλικων. Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο χρόνος ασφάλισης στο ΙΚΑ που δεν είναι παράλληλος με χρόνο άλλου ταμείου (π.χ. εδώ ΟΑΕΕ) μπορεί να συνυπολογιστεί με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης ώστε να συμπληρωθούν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Για να μπορέσει κάποιος να λάβει σύνταξη στα 60 με διαδοχική από ΟΑΕΕ θα πρέπει να μπορεί να συμπληρώσει 35ετια το 2012 με πλασματικούς χρόνους (ανώτατο όριο αναγνωρίσεων 5 έτη) αλλά για να καταθέσει την αίτηση θα πρέπει να έχει συμπληρώσει 37ετία.
511.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Τσιπρ Χαραλ.
Γεννήθηκα 27-02-1961 και έχω μέχρι τώρα 12.000 ένσημα. Μόλις απολύθηκα Πότε μπορώ να καταθέσω για σύνταξη καθώς δουλεύω από το 1976 συνεχόμενα με διακοπή 1 χρόνο τον στρατό.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Πρέπει να ελέγξετε πάλι τον τελικό αριθμό ενσήμων σας κατά πόσο είναι όντως 12.000 η.ε. Αν είναι 12.000 η.ε., εφόσον έχετε έως 31/12/2011 11.100 τότε μπορείτε να λάβετε σύνταξη στα 58 καθώς δεν είχατε 11.100 η.ε. έως 31/12/2010 ώστε να λάβετε σύνταξη χωρίς όριο ηλικίας.
512.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Νίκο
Είμαι γεννημένος 06/12/1956 και έχω 1070 ένσημα στο ΙΚΑ έως το 1979. Έχω ακόμα στο ΟΑΕΕ ως μηχανικός αυτοκινήτων 10 χρόνια και ένα δίμηνο από το 8/1982 έως το 10/1992 υπηρέτησα στρατό 26 μήνες και θα ήθελα να μου πείτε αν μπορώ να αγοράσω πλασματικά χρόνια και να βγω στην σύνταξη και πότε ή αν πρέπει να ξανά ασφαλιστώ στο ΙΚΑ ή στο ΟΑΕΕ για ποιο γρήγορη συνταξιοδότηση πριν τα 67.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Μπορείτε να καταθέσετε αίτηση στον ΟΑΕΕ στα 62 η οποία θα απορριφθεί καθώς δεν θα είσαστε 67 (οπότε και χορηγείται η πλήρης από τον ΟΑΕΕ με 15ετία) και θα διαβιβαστεί στο ΙΚΑ όπου και θα μπορέσετε να λάβετε μειωμένη σύνταξη εφόσον έχετε 100 η.ε. ανά έτος τελευταία 5ετία, δηλαδή εφόσον θα έχετε αρχίσει και πάλι ασφάλιση σε ΟΑΕΕ. Αν αλλάξετε ασφαλιστικό φορέα στην έναρξη αυτής της επίμαχης 5ετίας και έχετε πάλι ασφάλιση ΙΚΑ η αίτηση θα κατατεθεί απευθείας στο ΙΚΑ.
513.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Ευδοξία Μυλ.
Έχω υποβάλλει αίτηση για εξαγορά κενού χρόνου ασφάλισης το Δεκέμβριο 2012 αλλά εξαγόρασα κάποιους μήνες μέσα στο 2010 για να συμπληρώσω τα 5500 ένσημα .Το παιδί μου ενηλικιώθηκε 1/2014.Είμαι 48 ετών και ασφαλισμένη από το 1988.Πότε μπορώ να συνταξιοδοτηθώ με μειωμένη, στα 50 ή στα 52.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν μας αναφέρετε τον αριθμό ενσήμων που έχετε έως 2010 ή 2011. Ωστόσο για την περίπτωση που έχετε ήδη προβεί σε εξαγορές για συμπλήρωση των 5500 η.ε. το 2010, ώστε να λάβετε σύνταξη στα 50 ενημερώνουμε ότι δεν προβλέπονται εξαγορές το 2010 για να συμπληρωθούν τα 5500 ένσημα. Περαιτέρω εάν κάνετε χρήση της διάταξης μητέρας ανηλίκου τέκνου με έτος θεμελίωσης το 2011 μπορείτε να συμπληρώσετε τα 5500 ένσημα με αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων και να λάβετε μειωμένη σύνταξη στα 52.
514.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Άγγελο
Γεννήθηκα 07/1950 και έχω διαδοχική ασφάλιση ΙΚΑ-ΟΑΕΕ, ειδικότερα 10/1984 έως 09/1986 ΙΚΑ, 2 έτη και 12/1986 έως 11/2014 ΟΑΕΕ, 28 έτη, σύνολο μέχρι σήμερα 30 έτη. Συνεχίζω ασφάλιση σε ΟΑΕΕ. Πότε θα λάβω σύνταξη; Θεμελίωσα στις 31/12/2010 δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη στα 60 με ποινή 3% για κάθε έτος μέχρι το τότε ισχύον όριο ηλικίας για συνταξιοδότηση των 65 ετών; Αν όχι γιατί;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για όσες περιπτώσεις ασφαλισμένων ΟΑΕΕ η συμπλήρωση της 35ετίας γίνεται μετά την 31/12/2012 απαιτείται ηλικία 62 ετών και συνολικά 40 έτη ασφάλισης, αλλιώς ηλικία 67 ετών και 15 έτη ασφάλισης. Ο ΟΑΕΕ δεν χορηγεί μειωμένες συντάξεις οπότε θα μπορούσατε εναλλακτικά να καταθέσετε αίτηση στον ΟΑΕΕ η οποία θα απορριφθεί καθώς δεν είσαστε 67 και θα διαβιβαστεί στο ΙΚΑ όπου και θα μπορέσετε να λάβετε μειωμένη σύνταξη εφόσον έχετε 100 η.ε. ανά έτος τελευταία 5ετία με 6% ανά έτος.
515.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Αργυρούλα Μαν.
Θα ήθελα να μάθω εάν μπορώ να αναγνωρίσω πλασματικό χρόνο σπουδών στην περίπτωση σύνταξης με βαρέα ένσημα(4500/3600 βαρέα);
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Βεβαίως μπορείτε να συμπληρώστε τα 4500 ένσημα με χρόνο σπουδών, αρκεί να έχετε τουλάχιστον 3600 ένσημα όχι όμως και την ειδική προϋπόθεση των 3600 η.ε. σε βαρέα, όπου απαιτείται πραγματική ασφάλιση.
516.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Νατ. Σεμελ.
Έχω ήδη θεμελιώσει δικαίωμα για μειωμένη σύνταξη καθώς είχα ανήλικο και 6500 η.ε. προ 2010 και είμαι σήμερα 52.Είμαι υποχρεωμένη να λάβω πλήρη σύνταξη στα 55 ή μπορώ να συνεχίσω να δουλεύω και μετά καθώς και εγώ και ο εργοδότης θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Καθώς έχετε κατοχυρώσει δικαίωμα πλήρους σύνταξης στα 55 μπορείτε να λάβετε σύνταξη όποτε εσείς το αιτηθείτε. Μπορείτε είτε να καταθέσετε νωρίτερα από τα 55 για μειωμένη είτε για πλήρη από τα 55 και μετά.
517.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Δήμητρα Τουπολ.
Ανήκω στην περίπτωση των γυναικών που έλαβαν σύνταξη μειωμένη στα 50 με ανήλικο. Θα ήθελα να ξέρω αν μπορώ να καταθέσω νέα αίτηση και να λάβω πλήρη σύνταξη στα 55 που είμαι τώρα.Δεν θα ήθελα να έχω όμως καμία ποινή από το ΙΚΑ.Γίνεται;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για την περίπτωση που κάποιος έλαβε μειωμένη σύνταξη όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορεί να αιτηθεί μετατροπή της σε πλήρη χωρίς να επιβαρυνθεί με επιστροφή των συντάξεων που έχει λάβει.
518.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Νίκο Παπαδιαμ.
Θα ήθελε να με ενημερώσετε εάν μπορώ να πάρω σύνταξη ως πατέρας δύο ανηλίκων τέκνων .Έχω συνολικά 7054 η.ε. και είμαι παλαιός ασφαλισμένος. Τέλος έχω συμπληρώσει τα 51 έτη ηλικίας.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωσή σας δεν προβλέπεται δικαίωμα συνταξιοδότησης ως πατέρας ανηλίκου τέκνου εκτός και εάν είστε χήρος, κάτι που δεν μας αναφέρετε.
519.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Βασίλη Μπουλούμπ.
Ποιους άλλους χρόνους εκτός από παιδιά και στρατό,που δεν έχω, μπορώ να αναγνωρίσω στον ΟΑΕΕ ώστε να θεμελιώσω δικαίωμα για σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Από τις διατάξεις της παρ. 18 αρθρ. 10 του Ν.3863/2010 προβλέπεται η αναγνώριση από 1-1-2011 χρόνων για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις αυξημένες χρονικές ή ηλικιακές προϋποθέσεις του άρθρου 10 του Ν.3863/2010 , σε τροποποίηση του αρθρ. 40 Ν. 2084/92.
Επομένως για τη συμπλήρωση του απαιτούμενου κατ′ έτος χρόνου ασφάλισης, λαμβάνονται υπόψη, ύστερα από αναγνώριση, εφόσον ο ασφαλισμένος έχει πραγματοποιήσει τουλάχιστον δώδεκα (12) έτη ασφάλισης (3.600 ημέρες εργασίας) και οι παρακάτω κατηγορίες χρόνου:1. ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας2. ο χρόνος γονικής άδειας ανατροφής παιδιών3. ο χρόνος επιδότησης λόγω ασθένειας μέχρι 300 ημέρες και χρόνος επιδότησης τακτικής ανεργίας μέχρι 300 ημέρες4. ο χρόνος εκπαιδευτικής άδειας άνευ αποδοχών μέχρι δύο έτη5. ο χρόνος σπουδών για την απόκτηση ενός πτυχίου ανώτερης ή ανώτατης σχολής της Ελλάδας ή του εξωτερικού, ή μέσης επαγγελματικής σχολής μετά τη συμπλήρωση του 17ου έτους της ηλικίας, ίσος με τα επίσημα ακέραια έτη σπουδών τα οποία ισχύουν για τη συγκεκριμένη σχολή κατά την αποφοίτηση6. ο χρόνος ανεργίας μετά την υπαγωγή στην ασφάλιση οποιουδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή του Δημοσίου7. ο προβλεπόμενος από την ΕΓΣΣΕ χρόνος απουσίας από την εργασία λόγω κύησης και λοχείας8. ο χρόνος απεργίας9. ο πλασματικός χρόνος του αρθρ. 141 Ν. 3655/2008 που αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές και ανεξάρτητα του χρόνου γέννησης των παιδιών10. ο χρόνος μαθητείας όπως ορίζεται από τις ισχύουσες διατάξεις, δηλαδή χρόνος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (stage), διάρκειας μέχρι ένα έτος11. ο χρόνος αποδεδειγμένης άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, πριν την εγγραφή στα μητρώα των πρώην ταμείων ΤΕΒΕ - ΤΑΕ - ΤΣΑ ή του ΟΑΕΕ διάρκειας μέχρι πέντε (5) έτη, εφόσον δεν έχουν καταβληθεί οι αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές.
520.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Λίτσα Νικολοπ.
Θα ήθελε να μάθω πότε θα πάρω σύνταξη καθώς έχω συμπληρώσει τα 60 έτη φέτος ηλικίας μου και τα 4500 ένσημα μέσω ΛΑΕΚ.Άλλαξε κάτι με τους νόμους γιατί έμαθα ότι πήγα στα 67.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι ασφαλισμένες που μέχρι 31/12/2010 είχαν συμπληρώσει προϋποθέσεις χορήγησης μειωμένης σύνταξης, δηλαδή:α) είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους (ημερομηνία γέννησης μέχρι 31.12.1955β) είχαν πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες τουλάχιστον 100 κάθε έτος , τα τελευταία πέντε έτη πριν από το έτος 2010 ή συμπεριλαμβανομένου και του 2010, ή πριν από τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας εξακολουθούν να έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησης για πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας, όποτε και αν γίνει αυτό.Ωστόσο το ΙΚΑ θεωρεί ότι αυτά τα 100 ένσημα δεν καλύπτονται με την ασφάλιση του προγράμματος ΛΑΕΚ οπότε ναι πλήρη σύνταξη θα λάβετε στα 67.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)