Συχνές Ερωτήσεις 33


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

641.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γεράσιμο Μπον.
Είμαι γεννημένος 11/1963 και είμαι παντρεμένος με 2 παιδιά (6 κ 10 ετών). Εργάζομαι από το 1985 μέχρι το 2010 με ασφάλιση στο ΙΚΑ και στο ΤΑΝΠΥ (ΟΑΕΕ) και τελευταία εργασία 10/2012 έως 6/2014 ΙΚΑ . Τώρα άνεργος , έκανα εξετάσεις και πάσχω από στεφανιαία νόσο. Μπορώ να βγω μειωμένη σύνταξη; Τι περίπου θα παίρνω ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σημαντικό στην περίπτωσή σας είναι να περάσετε από επιτροπή ΚΕΠΑ ώστε να μάθετε τι ποσοστό αναπηρίας δικαιούσθε .Κατόπιν θα κριθεί ο τελευταίος ασφαλιστικός φορέας και θα εφαρμοστούν οι διατάξεις της σύνταξης αναπηρίας, που προβλέπει η νομοθεσία του. Το ΙΚΑ ενδεικτικά απαιτεί 4500 η.ε. στην κοινή νόσο.
642.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Γεωργία Εψιμ.
Είμαι 50 χρονών και έχω ανήλικο τέκνο. Έχω 2 χρόνια ένσημα ΙΚΑ πριν το 1985 και από Νοέμβριο 1986 έως και σήμερα έχω ΟΑΕΕ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στον ΟΑΕΕ δεν προβλέπεται σύνταξη μητέρας ανηλίκου τέκνου οπότε στην περίπτωσή σας μπορείτε να λάβετε όσο είστε στον ΟΑΕΕ είτε σύνταξη στα 67 με 15ετία είτε στα 62 με 40 έτη ασφάλισης (δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων).
643.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Λάμπρο Γιαννούσ.
Η γυναίκα μου είναι ασφαλισμένη στον ΟΓΑ και θα ήθελα να μάθω πότε και με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να πάρει σύνταξη .Είναι ασφαλισμένη στον κλάδο κύριας σύνταξης και είναι 63 ετών.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο ασφαλισμένος στον Κλάδο δικαιούται σύνταξη γήρατος, εφόσον συντρέχουν αθροιστικά οι κατωτέρω προϋποθέσεις :Έχει συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας του. (Για τους γεννηθέντες το έτος 1948 και εφεξής το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης λόγω γήρατος ορίσθηκε στο 67ο έτος). Έχει πραγματοποιήσει χρόνο ασφάλισης και καταβολής εισφορών για δέκα πέντε (15) έτη περιλαμβανομένου και του χρόνου ασφάλισης στον Κλάδο Πρόσθετης Ασφάλισης. Ο χρόνος καταβολής εισφορών Πρόσθετης Ασφάλισης μπορεί να θεωρηθεί ως χρόνος διανυθείς στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης, ύστερα από αίτηση του ασφαλισμένου. Στους συνταξιοδοτούμενους από τον Κλάδο με δέκα πέντε (15) έτη ασφάλισης και καταβολής εισφορών στον ΟΓΑ χορηγείται και η βασική σύνταξη (σύνταξη χωρίς εισφορές) με τις ίδιες χρονικές προϋποθέσεις, μειωμένη ανάλογα με το έτος έναρξης της συνταξιοδότησης εφόσον δεν λαμβάνουν σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κοινωνικής ασφάλισης, ελληνικό ή ξένο, με εξαίρεση την πολεμική σύνταξη, τη σύνταξη που καταβάλλεται από το Ελληνικό Δημόσιο στα θύματα ή αναπήρους που έπαθαν στην Υπηρεσία τους και εξαιτίας αυτής, τη σύνταξη που χορηγεί το Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Αρτοποιών στους ασφαλισμένους του, τη χορηγία των Δημάρχων και Προέδρων Κοινοτήτων και τη σύνταξη από το εξωτερικό, εφόσον είναι μικρότερη της σύνταξης του ΟΓΑ ή έχει χορηγηθεί από χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή χώρα με την οποία έχει συναφθεί διμερής σύμβαση κοινωνικής ασφάλειας.
644.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Φωτούλα Φωτ.
Θα ήθελα να μάθω εάν το κατώτατο όριο σύνταξης, που δικαιούται μητέρα που θα λάβει σύνταξη μειωμένη από το 50ό μέχρι το 55ο έτος της ηλικίας της, θα καταβληθεί και αυτό μειωμένο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στις περιπτώσεις χορήγησης μειωμένης σύνταξης ΙΚΑ μητέρων ανηλίκων, χορηγείται πλήρες κατώτατο όριο, χωρίς καμιά μείωση.Σήμερα ανέρχεται σε 486 ευρώ μικτά.
645.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Λουκία Καραδήμ.
Έμαθα ότι άλλαξε η δυνατότητα επιλογής ασφαλιστικού φορέα στους νέους ασφαλισμένους και θα ήθελα να με διαφωτίσετε ως προς αυτό.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με τα νέες διατάξεις (μετά την 1/1/1993 σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας), οι οποίοι λόγω παράλληλης απασχόλησης υπάγονται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ και στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εφόσον έχουν πραγματοποιήσει λιγότερες από είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης ανά μήνα από 7/4/2014 και εφεξής, δεν έχουν δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα και υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ για όλο το χρόνο της παράλληλης απασχόλησής τους. - Δικαίωμα επιλογής ασφαλιστικού φορέα συνεχίζουν να έχουν οι «νέοι» ασφαλισμένοι που απασχολούνται παράλληλα με δραστηριότητες υπαγόμενες στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ και στον ΟΑΕΕ, μόνον εφόσον συμπληρώνουν 25 ημέρες ασφάλισης ανά μήνα στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ για όλο το χρονικό διάστημα που διαρκεί κάθε φορά η παράλληλη απασχόλησή τους. Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης επιλογής ασφαλιστικού φορέα εντός της εξάμηνης προθεσμίας ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον φορέα που ανήκει η πρώτη, κατά σειρά, αναληφθείσα δραστηριότητα σε κάθε διάστημα παράλληλης απασχόλησης. Εάν προηγείται η ανάληψη της μισθωτής απασχόλησης καθίσταται υποχρεωτικός φορέας ασφάλισης το ΙΚΑ – ΕΤΑΜ εφόσον κάθε μήνα της παράλληλης απασχόλησης συμπληρώνονται 25 ΗΑ στο ΙΚΑ – ΕΤΑΜ. Εάν κάποιο μήνα (πλην του πρώτου μήνα μισθωτής απασχόλησης που δεν εξετάζεται) δεν έχει 25 ΗΑ υπάγεται στον ΟΑΕΕ. Εάν προηγείται χρονικά η ανάληψη της αυτοαπασχόλησης ο ασφαλισμένος υπάγεται υποχρεωτικά στον ΟΑΕΕ.
646.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Βαγγέλη
Είμαι ασφαλισμένος στο ΙΚΑ και θα ήθελα να μάθω για να λάβει μειωμένη σύνταξη κάποιος με 10.500 ημέρες ασφάλισης από τις οποίες 7.500 στα βαρέα, πρέπει να εργάζεται τα τελευταία χρόνια και να έχει 100 ημέρες ασφάλισης κάθε χρόνο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να χορηγηθεί μειωμένη σύνταξη με το συγκεκριμένο χρόνο ασφάλισης δεν απαιτούνται 100 ημέρες εργασίας τα τελευταία χρόνια.
647.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Τούλα
Είμαι νέα ασφαλισμένη στο ΙΚΑ και θα ήθελα να μάθω οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993 ποιους πλασματικούς χρόνους έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν μόνο τους πλασματικούς χρόνους του άρθ. 40 του ν. 2084/92, οι οποίοι αναφέρονται στην εγκύκλιο 32/1993, δηλαδή στρατιωτική υπηρεσία, γονική άδεια από τον εργοδότη για την ανατροφή τέκνου, εκπαιδευτική άδεια, ή να συνυπολογίσουν χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας ή ασθένειας μέσα στην τελευταία δεκαετία πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και μέχρι 200 ημέρες από κάθε αιτία.Κατ’ εξαίρεση, μόνο οι μητέρες ανηλίκων τέκνων μπορούν να αναγνωρίσουν και τους πλασματικούς χρόνους του άρθ. 40 του ν. 3996/2011 για κατοχύρωση δικαιώματος από την 1/1/2013 και μετά.
648.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Νίκο Οικον.
Μπορώ να μάθω τι προβλέπεται για το εργατικό ατύχημα στον ΟΑΕΕ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σε περίπτωση ατυχήματος το οποίο οφείλεται σε βίαιο συμβάν, που επήλθε μετά την εγγραφή του ασφαλισμένου στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ κατά την άσκηση του επαγγέλματος του εξ' αφορμής αυτού, ο Οργανισμός χορηγεί επίδομα ανεξάρτητα εάν η επιχείρηση του ασφαλισμένου εξακολουθεί να λειτουργεί. Για τη θεμελίωση του δικαιώματος επιδόματος εργατικού ατυχήματος θα πρέπει το ατύχημα ν' αναγγελθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Ε μέσα σ' ένα (1) μήνα από την ημέρα που έλαβε χώρα. Για τη λήψη του επιδόματος η διάρκεια της ανικανότητας πρέπει να υπερβαίνει τις τριάντα (30) ημέρες σύμφωνα με απόφαση της οικείας Υγειονομικής Επιτροπής. Το ποσόν του μηνιαίου επιδόματος ανέρχεται στο τριπλάσιο της μηνιαίας εισφοράς του Κλάδου ή των Κλάδων στους οποίους είναι ασφαλισμένος αυτός που υπέστη το ατύχημα κατά την ημέρα του ατυχήματος. Η αναγγελία του ατυχήματος γίνεται γραπτά και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία του ασφαλισμένου το ασκούμενο επάγγελμα καθώς και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε τούτο. Το επίδομα εργατικού ατυχήματος καταβάλλεται για όσο χρόνο ο παθών κρίνεται ανίκανος από την υγειονομική επιτροπή να ασκήσει το επάγγελμα & μέχρι (4) τέσσερις μήνες κατ' ανώτατο όριο.
649.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Λουκά
Πάσχω από σκλήρυνση κατά πλάκας και έχω 4100 η.ε. Μπορώ να πάρω σύνταξη αναπηρίας και να σταματήσω τη δουλειά μου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Υπάρχει πρόβλεψη για υποβληθέντες σε μεταμόσχευση μυελού των οστών/πάσχοντες από σκλήρυνση κατά πλάκας που επιφέρει παραπληγία-τετραπληγία/ακρωτηριασμένοι στα δύο άνω ή κάτω άκρα ή στο ένα άνω και ένα κάτω άκρο.Οι ασφαλισμένοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες, με ποσοστό αναπηρίας που οφείλεται στις συγκεκριμένες παθήσεις 67% και άνω μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας και χρόνου εμφάνισης της πάθησης, εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4050 Η.Ε. στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή άλλου ασφαλιστικού οργανισμού..Το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισης και προσαυξάνεται με τα τυχόν επιδόματα οικογενειακών βαρών. Δεν προσαυξάνεται όμως με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας αν υπολογιστεί προνομιακά με τις 10.500 ημέρες ασφάλισης, παρά μόνο αν υπολογιστεί με τον συνολικό χρόνο πραγματικής απασχόλησης (άρθρο 1 παρ. 4 Ν. 612/77, παρ. 1 άρθρου 5 Ν. 3232/2004, Εγκ. 53/2004). Η επιλογή του τρόπου υπολογισμού του ποσού γίνεται από τον ίδιο τον ασφαλισμένο με δήλωσή του.
650.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιώργο Μπάμπ.
Υπό ποιες προϋποθέσεις δικαιούται ασφαλισμένος του ΟΑΕΕ εξωιδρυματικό επίδομα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Χορηγείται σε ασφαλισμένους, σε συνταξιούχους και τα μέλη της οικογένειάς τους, που πάσχουν:Α) από παραπληγία και τετραπληγία, πάρεση, τετραπάρεσηΒ) από μυασθένεια - μυοπάθεια με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνωΓ) έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω προερχόμενο από ακρωτηριασμό των δυο άνω ή κάτω άκρων ή κατά το ένα άνω και ένα κάτω άκροΔ) έχουν ακρωτηριασμό του ενός άνω ή κάτω άκρου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, που δεν επιδέχεται εφαρμογής τεχνητού μέλους. Το ύψος του επιδόματος στην περίπτωση αυτή καθορίζεται στο δεκαπλάσιο του κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη, όπως ισχύει κάθε φορά.Ε) από φωκομέλεια, που επιφέρει τον ίδιο βαθμό κινητικής αναπηρίας με την παραπάνω περίπτωση.ΣΤ) από σκλήρυνση κατά πλάκας, που επιφέρει παραπληγία- τετραπληγία με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνωΖ) από σύνδρομο κλάματος γαλήςΗ) από ατελή οστεογένεση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνωΘ) από οστεοψαθύρωση, με ποσοστό αναπηρίας 80% και άνω.
651.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Νίκο Μαντούβ.
Έως 31/12/2012 είχα 8350 η.ε.Πότε δικαιούμαι σύνταξη γήρατος καθώς έχω 4 παιδιά και 2 έτη στρατού;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το 2012 δεν μπορείτε να θεμελιώσετε σύνταξη γήρατος καθώς υπολείπονται για τη συμπλήρωση των 10500 2150 η.ε. Συνεπώς με τις απαραίτητες αναγνωρίσεις (ανώτατο όπριο 7 έτη) θεμελιώνετε μετά το 2013 οπότε απαιτούνται 12.000 η.ε. και ηλικία 62 ετών.
652.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιώργο Νικοπουλ.
Για να μπορέσω να υπολογίσω τα αναδρομικά που δικαιούμαι από το ΤΕΒΕ πείτε μου πότε θεωρείτε ημερομηνία έναρξης της σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το δικαίωμα για σύνταξη λόγω γήρατος αρχίζει την 1η του επομένου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση για σύνταξη.Σε περίπτωση που το επάγγελμα έχει διακοπεί μετά την υποβολή της αίτησης η σύνταξη καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα διακοπής του επαγγέλματος.Για τους αυτοκινητιστές που έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης εφόσον δεν την υπέβαλαν με τα δικαιολογητικά της σύνταξης, η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα που υποβλήθηκε η άδεια.Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος υποβάλει συνταξιοδοτικό αίτημα λόγω Γήρατος με διατήρηση του επαγγέλματος μετά την αίτηση συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.19 του Ν.3996/2011, που προϋποθέτουν την ύπαρξη θεμελιωμένου συνταξιοδοτικού δικαιώματος κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης, η σύνταξη αρχίζει από τον επόμενο μήνα υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλματος, εφόσον οι ασφαλιστικές εισφορές του διαστήματος από την αίτηση μέχρι την διακοπή έχουν εξοφληθεί μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής των δικαιολογητικών.
653.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Ματούλα Νιοβ.
Έως 31/12/2009 είχα ανήλικο τέκνο και 5000 η.ε. αλλά σταμάτησα την εργασία μου. Δικαιούμαι σύνταξη ανηλίκου ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με δεδομένο ότι το ισχύον μέχρι 31.12.2010 όριο ηλικίας συνταξιοδότησης των μητέρων ανηλίκων είναι το 50ο για μειωμένη σύνταξης και το 55ο για πλήρη σύνταξη, όλες οι ασφαλισμένες στο ΙΚΑ- ΕΤΑΜ μητέρες οι οποίες σε κάποια χρονική στιγμή - που μπορεί να ανατρέξει πολύ πριν την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νόμου 3863/2010 δεν μπορεί όμως να υπερβεί την 31.12.2010- συμπλήρωσαν σωρευτικά τις 5500 ημέρες ασφάλισης και είχαν ανήλικο παιδί , συνταξιοδοτούνται οποτεδήποτε με τα ανωτέρω όρια ηλικίας και χωρίς να εξετάζεται αν κατά τη συμπλήρωση των ορίων ηλικίας συνέτρεχε ή όχι η ανηλικότητα του παιδιού .Εσείς δεν είχατε 5500 η.ε.
654.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Γιούλα
Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη καθώς σήμερα έχω 6000 η.ε. και είμαι 53 ετών.Δεν έχω τέκνα. Σταμάτησα εργασία το 2014.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εσείς καθώς συμπληρώνετε τα 60 μετά το 2013 θα μπορέσετε να λάβετε σύνταξη πλήρη στα 67 και στα 62 μειωμένη με 100 η.ε. ανά έτος τελευταία 5ετία.
655.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Φωτεινή
Ο άντρας μου είναι οικοδόμος και ενώ θα έπαιρνε σύνταξη στα 58 μάθαμε ότι άλλαξε ο νόμος. Τί ισχύει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αφού την 31/12/2012 δεν είχε συμπληρωθεί το 58ο έτος της ηλικίας, δηλαδή δεν υπήρχε θεμελιωμένο δικαίωμα, η σύνταξη θα χορηγηθεί με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.
656.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρίκα Λαζάρ.
Θα ήθελα να μάθω εάν μπορώ να πάρω σύνταξη θανάτου του συζύγου μου που απεβίωσε και με με ποιο τρόπο. Ήταν συνταξιούχος ΙΚΑ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η/ο σύζυγος θανόντος ασφαλισμένου/-ης ή συνταξιούχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου εφόσον ο θανών/-ούσα (ασφαλισμένος/-η) είχε συμπληρώσει τις κατά περίπτωση νόμιμες προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης (4.500 ή 1.500 εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία πριν από το θάνατο), ο γάμος τους (θρησκευτικός ή πολιτικός) είναι έγκυρος και δεν είχε ακυρωθεί ή λυθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την ημερομηνία θανάτου , έχει συμπληρωθεί από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου μέχρι την ημερομηνία θανάτου (αν ο θάνατος συνέβη από 15/7/2010 και μετά) 3ετία (για ασφαλισμένο) ή 5ετία (για συνταξιούχο), εκτός αν:ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα ή είναι αιφνίδιος, γεννήθηκε από το γάμο παιδί ή με το γάμο αναγνωρίστηκε ή νομιμοποιήθηκε ή υιοθετήθηκε παιδί, η χήρα ήταν έγκυος κατά το χρόνο του θανάτου (εφόσον διαπιστωθεί και η γνησιότητα του κυοφορούμενου σύμφωνα με τον Α.Κ.) και γεννήθηκε ζών τέκνο. Διευκρινίζεται ότι εάν ο θάνατος έχει συμβεί πριν από την 15/7/2010, η διάρκεια του γάμου είναι 6 μήνες (για ασφαλισμένο) και 2 έτη (για συνταξιούχο).
657.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Δημήτρη Λαζάρ.
Θα ήθελα να μάθω ποιες είναι οι προϋποθέσεις της αναπηρικής σύνταξης γιατί πάσχω από καρδιά αλλά έχω 3500 ένσημα. Επαρκούν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Πρέπει να έχετε είτε 4500 ημέρες, είτε 1500, από τις οποίες 600 μέσα στα 5 έτη που προηγούνται εκείνου που επήλθε η αναπηρία. Αν δεν υπάρχουν οι 600 ημέρες εργασίας, η πενταετία επεκτείνεται κατά το διάστημα της τυχούσας επιδότησης λόγω ασθένειας, ανεργίας ή συνταξιοδότησης.
658.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Νικολία
Θα ήθελα να με ενημερώσετε εάν μπορώ να κάνω αναγνώριση χρόνου παιδιών για να συμπληρώσω τα 7500 ένσημα και να λάβω σύνταξη ως μητέρα αναπήρου τέκνου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο εν λόγω πλασματικός χρόνος δεν συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος με τις διατάξεις:• Των μητέρων και χήρων πατέρων ανηλίκων τέκνων (5.500 Η.Ε.). • Των γονέων αναπήρων τέκνων καθώς και των συζύγων και αδελφών αναπήρων (7.500 Η.Ε.). • Των ελάχιστων ημερών ασφάλισης στον Κανονισμό Βαρέων και Ανθυγιεινών Επαγγελμάτων (4.500, από τις οποίες 3.600στον Κ.Β.Α.Ε.).
659.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιώργο
Έχω περίπου 6700 η.ε. και ένα ανήλικο τέκνο. Η ηλικία μου είναι 52 ετών και έμαθα ότι μπορώ να λάβω σύνταξη ως πατέρας ανηλίκου. Ισχύει;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Παρ΄ότι το όριο ηλικίας των 55 ετών για πλήρη σύνταξη και των 50 για μειωμένη, εξακολουθεί να ισχύει για όσους μέχρι την 31/12/2010 είχαν 5.500 η.ε. και κατά τη συμπλήρωση των 5.500 ημερών είχαν ανήλικο τέκνο, ωστόσο αναγνωρίζεται το δικαίωμα αυτό μόνο για άντρες χήρους πατέρες .
660.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαργαρίτα Τουλ.
Θα ήθελα να με πληροφορήσετε εάν έχοντας στην ασφάλιση του ΙΚΑ 4900 η.ε. αλλά πάσχοντας από ασθένεια που δεν επιτρέπει να εργαστώ άλλο και σύμφωνα με το γιατρό έχω 67% αναπηρία μπορώ να λάβω σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Έχοντας πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ιδρύματος 4500 η.ε. και αφού κριθείτε από τα αρμόδια ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% μπορείτε να δικαιωθείτε αναπηρικής σύνταξης. Πάντως με ποσοστό αναπηρίας μικρότερο του 50% δεν στοιχειοθετείτε δικαίωμα για αναπηρική σύνταξη.

 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)