ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ


ΤΑ ΝΕΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΦΑΠΑΞ

Από το 2014 ουσιαστικά εφαρμόζονται οι αλλαγές που αφορούν στον τρόπο υπολογισμού για το εφάπαξ βοήθημα που χορηγούν τα ταμεία προνοίας. Το νέο σύστημα  χαρακτηρίζεται από 3 βασικούς πυλώνες πάνω στους οποίους οικοδομείται η νέα λογική για το εφάπαξ των ταμείων προνοίας.
Από τις αλλαγές αυτές θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν θίγονται όσοι από τους ασφαλισμένους έχουν καταθέσει ήδη τις σχετικές αιτήσεις για χορήγηση του εφάπαξ βοηθήματος μέχρι 31/8/2013. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι από τις αλλαγές που υιοθετούνται στον τρόπο υπολογισμού του εφάπαξ θίγονται όσοι έχουν καταθέσει τις σχετικές αιτήσεις από τον Σεπτέμβριο του 2013 και εφεξής. Με την υιοθέτηση του νέου τρόπου υπολογισμού του εφάπαξ, στόχος είναι να διασφαλισθεί η βιωσιμότητα των ταμείων προνοίας και η δυνατότητα καταβολής του και στις επόμενες γενιές των ασφαλισμένων.
Οι βασικές αλλαγές του νέου συστήματος επιγραμματικά αναλύονται ως εξής:
α. Από την 1η Ιανουαρίου του 2014 δημιουργούνται οι λεγόμενες «ατομικές μερίδες» των ασφαλισμένων. Η ασφαλιστική ατομική μερίδα είναι ουσιαστικά το μητρώο κάθε ασφαλισμένου στα προνοιακά ταμεία. Εκεί καταχωρούνται όλες οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται για κάθε ασφαλισμένο στο κλάδο πρόνοιας του κάθε ασφαλιστικού φορέα. Με βάση τη λογική του νέου συστήματος το κάθε ταμείο προνοίας θα λειτουργεί υιοθετώντας το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών.
β.  Εφαρμογή  νέου μαθηματικού τύπου υπολογισμού του εφάπαξ βοηθήματος. Ο νέος τύπος  θα αφορά τον χρόνο ασφάλισης από 1/1/2014 και έτσι για τον χρονικό διάστημα από 1/1/2014 και εφεξής το ποσό του εφάπαξ θα εξαρτάται από την λεγόμενη συσσωρευμένη αξία των εισφορών που έχουν καταβληθεί , κατά την ημερομηνία αποχώρησης του ενδιαφερόμενου. Για τον καθορισμό της αξίας αυτής θα λαμβάνονται υπόψη το σύνολο των ετήσιων εισφορών, τα έτη συσσώρευσης των εισφορών, η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών, το έτος κατά το οποίο θα εκδίδεται η απόφαση συνταξιοδότησης του κύριου φορέα και τέλος ο συντελεστής βιωσιμότητας του ταμείου.
γ. Απόσβεση των ληξιπρόθεσμων οφειλών εντός 15ετίας. Η πρόβλεψη για καταμερισμό των εκτιμώμενων ληξιπρόθεσμων οφειλών μέσα στα επόμενα 15 έτη στοχεύει στο να αποφευχθούν μεγάλες μειώσεις στο εφάπαξ που χορηγεί το ταμείο προνοίας δημοσίων υπαλλήλων  και στο οποίο εκκρεμούν ήδη οφειλές που ανέρχονται σήμερα στο ποσό των 760 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Προβλέπεται ειδικότερα ότι από 1/1/2014 το ετήσιο ποσό απόσβεσης των ληξιπρόθεσμων οφειλών θα επιβαρύνει τον καθορισμό του ετήσιου συντελεστή βιωσιμότητας.