22/01/2018

Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ

20/11/2017

Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας για τον υπολογισμό τμήματος της επικουρικής σύνταξης για χρόνο ασφάλισης μέχρι 31.12.2014, για ασφαλισμένους μέχρι 31.12.2013″

18/10/2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 37 ΕΦΚΑ “Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 του Ν.4387/2016,που αφορά θέματα διαδοχικής ασφάλισης”

19/09/2017

Εγκύκλιος για τον προσδιορισμό της μόνιμης διαμονής στην Ελλάδα για τον υπολογισμό της εθνικής σύνταξης

19/09/2017

Εγκύκλιος για την διαδοχική ασφάλιση

19/09/2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 33 ΕΦΚΑ “Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 περί απασχόλησης συνταξιούχων λόγω γήρατος”

14/09/2017

Ν.4488/2017 “Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις”

30/06/2017

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 29 ΕΦΚΑ “Χρόνος ασφάλισης ΕΦΚΑ και αναγνωριζόμενοι χρόνοι με εξαγορά κατ’ εφαρμογή του άρθρου 34 του Ν.4387/2016”

16/06/2017

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΥΠΕΡ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΠΑΞ

16/06/2017

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΣΤΟΝ πρ.ΟΓΑ

Σελίδα 3 από 7