Συχνές Ερωτήσεις 27


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

521.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιώργο Φωτιάδ.
Παρακαλώ με ποιες προϋποθέσεις μπορεί να λάβει σύνταξη η σύζυγός μου η οποία έχει ανίκανο τέκνο και 3400 η.ε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να μπορούσε η σύζυγός σας να λάβει σύνταξη ως μητέρα ανικάνου τέκνου θα έπρεπε να έχει 5500 η.ε. και το ανύπανδρο παιδί να κριθεί από τα ΚΕΠΑ 67% ανίκανο για βιοπορισμό. Με τα 3400 ένσημα που έχει δεν μπορεί να αιτηθεί σύνταξη στο ΙΚΑ.
522.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαργαρίτα
Γιατί το ΙΚΑ απέρριψε την αίτησή μου για επίδομα τέκνου που θα έδινε προσαύξηση στη σύνταξή μου αφού ο γιός μου σπουδάζει ακόμα; Επικαλούνται ότι είναι 27 ετών.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Βεβαίως δεν δικαιούσθε επίδομα τέκνου καθώς δεν εξετάζεται πότε λαμβάνει πτυχίο το τέκνο αλλά θα πρέπει να μην ξεπερνά και την ηλικία των 24ων ετών.
523.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Ανέτη Ηλιόπ.
Μπορείτε να με πληροφορήσετε για τις προϋποθέσεις χορήγησης επιδόματος παραπληγίας;
AΠΑΝΤΗΣΗ: 
Το εξωιδρυματικό επίδομα δικαιούνται:Οι συνταξιούχοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και τα μέλη οικογένειάς τους, εφόσον πάσχουν από:Παραπληγία-τετραπληγία, διπληγία, τριπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω .Οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον πάσχουν από τις ανωτέρω παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 350 ημέρες ασφάλισης τα τελευταία τέσσερα χρόνια που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία κατέστησαν ανίκανοι για εργασία, από τις οποίες οι 50 πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το προηγούμενο έτος ή το προηγούμενο 15μηνο ή 1.000 ασφάλισης οποτεδήποτε (Εγκ. 150/81).Τα μέλη οικογένειας του ασφαλισμένου, εφόσον πάσχουν από μία από τις ανωτέρω παθήσεις με ποσοστό αναπηρίας 67% και εφόσον ο ασφαλισμένος έχει συμπληρώσει τις παραπάνω προϋποθέσεις ασφάλισης. Ως αφετηρία για τον έλεγχο των χρονικών προϋποθέσεων λαμβάνεται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, ανεξάρτητα από το χρόνο επέλευσης της ανικανότητας (Γ.Ε. 86408/Φ52-36/16.6.1982). Προσοχή: Η καταβολή του παρα-τετραπληγικούεπιδόματος αναστέλλεται εφόσον ο δικαιούχος νοσηλεύεται σε Ίδρυμα ασυλιακής μορφής για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών. Επίσης, η χορήγηση του επιδόματος διακόπτεται εάν ο συνταξιούχος επιδοτηθεί λόγω παραπληγίας από άλλο φορέα. Το επίδομα χορηγείται από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης, πάντως όχι πριν από τη λήξη της επιδότησης λόγω ασθένειας. Το ύψος του ποσού του εξωιδρυματικού επιδόματος στις ανωτέρω περιπτώσεις ισούται με 20 κατώτατα ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, ενώ στην (8) περίπτωση (του μονού ακρωτηριασμού) ισούται με το 10πλάσιο του εκάστοτε ισχύοντος κατώτατου ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη.
524.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μανώλη Αλμπάν.
Πότε κάποιος κρίνεται ως διπλοσυνταξιούχος και πόσα έτη ασφάλισης χρειάζεται ώστε να λάβει σύνταξη από τον ΟΑΕΕ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εάν ο ασφαλισμένος παίρνει σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας από άλλο Ασφαλιστικό Οργανισμό ή το Δημόσιο- πλην συνταξιούχων ΟΓΑ, πολύτεκνες μητέρες, θύματα και ανάπηροι πολέμου- δικαιούται σύνταξη από τον ΟΑΕΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τους διπλοσυνταξιούχους (Ν.2084/92), το ποσό της οποίας είναι ίσο με το οργανικό ποσό που αντιστοιχεί στο χρόνο ασφάλισης του, χωρίς αναγωγή στα κατώτατα όρια συντάξεων. Για τους διπλοσυνταξιούχους απαιτούνται αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότηση ςα) Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας και 20 έτη (πλήρες ποσό) ή 16 έτη ασφάλισης (μειωμένο ποσό) ως 31-12-2012, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε, χωρίς να παρασύρονται σε μεγαλύτερο όριο ηλικίας. Συνυπολογισμός αναγνωριζόμενων χρόνων δεν επιτρέπεται. Ασφαλισμένοι που δεν συμπληρώνουν και τις δύο προϋποθέσεις ως την ημερομηνία αυτή, θα συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας. Εξαίρεση από τις αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για θεμελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω Γήρατος, αποτελεί η περίπτωση της άσκησης του δεύτερου δικαιώματος (υποβολή αιτήματος) ταυτόχρονα ή μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα.
525.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μιχάλη
Είμαι ασφαλισμένος πριν από την 1/1/1993, οικοδόμος, με περισσότερες από 4.500 ημέρες ασφάλισης, όλες σε οικοδομικές εργασίες αλλά συμπληρώνω το 58ο έτος της ηλικίας μετά την 1/1/2013.
Έχω κατοχυρώσει δικαίωμα για σύνταξη με τη συμπλήρωση του 58ου έτους της ηλικίας; Πότε δικαιούμαι σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν υπάρχει κατοχύρωση για το 58ο έτος της ηλικίας, διότι η διάταξη που αφορά τη συνταξιοδότηση των οικοδόμων δεν εθίγη με το ν. 3863/2010.
Επομένως, αφού την 31/12/2012 δεν είχε συμπληρωθεί το 58ο έτος της ηλικίας, δηλαδή δεν υπήρχε θεμελιωμένο δικαίωμα, η σύνταξη θα χορηγηθεί με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας.
526.EΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Νίκο Παπαδόπουλ.
Πρόκειται τον Απρίλιο να καταθέσω στον ΟΑΕΕ αίτησης για σύνταξη γήρατος και θα ήθελα να ξέρω τι προβλέπεται για την προσωρινή σύνταξη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Με τη διάταξη του άρθρου 38 Ν. 3996/2011, καθιερώθηκε η υποχρέωση των Φορέων Κύριας Ασφάλισης να καταβάλλουν στους αιτούντες σύνταξη (Γήρατος, Αναπηρίας, Θανάτου), προσωρινή σύνταξη εντός 45 ημερών σε περίπτωση αυτοτελούς συνταξιοδότησης και 75 ημερών σε περίπτωση συνταξιοδότησης με διαδοχική ασφάλιση από την υποβολή της αίτησης που συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση Ν. 1599/86 σχετικά με το χρόνο ασφάλισης στα οικεία ασφαλιστικά ταμεία και την υποβολή των δικαιολογητικών που απαιτούνται. Το ποσό της προσωρινής σύνταξης που χορηγεί ο ΟΑΕΕ είναι το 80% του ποσού σύνταξης που λογίζεται για τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης ως αυτός να είχε διανυθεί στις εκάστοτε υποχρεωτικές ασφαλιστικές κατηγορίες καθενός από τα πρώην Ταμεία ή του ΟΑΕΕ. Το αποδιδόμενο ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται του 90% του αντίστοιχου κατωτάτου ορίου.
Δεν απονέμεται προσωρινή σύνταξη στις παρακάτω περιπτώσεις: Όταν με δήλωσή τους οι υποψήφιου συνταξιούχοι, δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν την έκδοση προσωρινής σύνταξης. Όταν δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης. Όταν για τη συνταξιοδότηση πρέπει να εφαρμοστούν οι Κανονισμοί 883/2004 και 987/2009 της Ευρωπαϊκής ένωσης καθώς και οι διμερείς συμβάσεις κοινωνικής ασφάλειας, εκτός των περιπτώσεων που θεμελιώνεται αυτοτελές συνταξιοδοτικό δικαίωμα μόνο με το χρόνο ασφάλισης σε ελληνικό ασφαλιστικό φορέα. Όταν δεν έχουν κατατεθεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Όταν ζητείται σύνταξη λόγω θανάτου ασφαλισμένου από τους γονείς του. Όταν λαμβάνεται ταυτόχρονα και άλλη σύνταξη. Επειδή από την διάταξη δεν γίνεται καμία διάκριση, νοείται η σύνταξη από οποιοδήποτε φορέα κύριας ασφάλισης ή το Δημόσιο και οποιασδήποτε αιτίας ( γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου) .Όταν δεν έχει διακοπεί η απασχόληση κατά την ημερομηνία υποβολής του συνταξιοδοτικού αιτήματος. Όταν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού αιτήματος. Σε περίπτωση όμως όπου έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης και το ποσό της εξαγοράς έχει εξοφληθεί ή δεν υπερβαίνει - συμπεριλαμβάνων και τυχόν άλλων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές- το όριο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, τότε ο χρόνος από αναγνώριση λογίζεται συντάξιμος και είναι δυνατή η χορήγηση προσωρινής σύνταξης. Όταν υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές που υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα από τις σχετικές διατάξεις ποσά.
527.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Χριστίνα Παπαδ.
Θα ήθελα να ξέρω πότε πρέπει να γίνουν οι αναγνωρίσεις των πλασματικών χρόνων για να κατοχυρωθούν οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Η υποβολή της αίτησης για αναγνώριση των πλασματικών χρόνων που προβλέπονται από τις διατάξεις των άρθ. 39 και 40 του ν. 3996/2011 μπορεί να γίνει οποτεδήποτε, είτε πριν από το έτος του οποίου τις προϋποθέσεις θέλει να κατοχυρώσει κάποιος είτε μεταγενέστερα. Μπορεί επίσης να γίνει ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης. Όμως, η υποβολή της αίτησης για αναγνώριση των πλασματικών χρόνων του άρθ. 40 του ν. 2084/1992 (χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας, χρόνος γονικής άδειας ανατροφής, χρόνος εκπαιδευτικής άδειας, σχετική εγκύκλιος ΙΚΑ 32/1993) για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης μέχρι την 31/12/2010, έπρεπε να γίνει μέχρι την 31/12/2013.
528.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Νίκο Λάμπρ.
Έως το 2012 είχα περίπου 30 έτη ασφάλισης στο ΤΕΒΕ και συνέχισα έως σήμερα .Κλείνω τα 60 τον Δεκέμβριο. Πόσο χρόνο πλασματικό πρέπει να εξαγοράσω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εάν έχετε στη διάθεσή σας πλασματικούς χρόνους 5 έτη συνολικά θα συμπληρώσετε την 35ετία το 2012 και θα μπορέσετε να πάρετε σύνταξη με 37ετία που τη συμπληρώσατε με ασφάλιση το 2013 και το 2014 σε ηλικία 60 ετών.
529.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Τασούλα Λάμπρ.
Παρακαλώ να με διαφωτίσετε σχετικά με τα επιδόματα που χορηγεί το ΙΚΑ σε περιπτώσεις προβλημάτων υγείας.Να επισημάνω ότι είμαι ασφαλισμένη από το 1991.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Προβλέπεται το επίδομα απόλυτης αναπηρίας όπου πρέπει οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας ή θανάτου να βρίσκονται διαρκώς σε κατάσταση που απαιτεί συνεχή επίβλεψη και συμπαράσταση άλλου προσώπου και έχουν αδυναμία αυτοεξυπηρέτησης.Οι συνταξιούχοι λόγω γήρατος δικαιούνται το επίδομα μόνο εφόσον είναι τυφλοί ή εφόσον έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος με τις ειδικές συνταξιοδοτικές διατάξεις που ισχύουν για τους ασφαλισμένους με αναπηρία και με την προϋπόθεση ότι χορηγείται ποσό σύνταξης με βάση τον πραγματικό χρόνο ασφάλισης και όχι τον προνομιακό υπολογισμό των 10500 ημερών.
530.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Αντώνη Παπαδόπ.
Έως το Δεκέμβρη του 2011 είχα 35 έτη ΤΕΒΕ και συνεχίζω έως σήμερα.Πρέπει να κάνω αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον συμπληρώσατε έως 31/12/2011 τη 35ετία και με ασφάλιση και το 2012, οπότε συμπληρώσατε και την 36ετία που απαιτεί ο νόμος δεν έχετε ανάγκη να αναγνωρίσετε πλασματικούς χρόνους.Απαιτείται μόνο η ηλικία των 60.
531.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία Δελήμπ.
O άντρας μου θέλει να συνεχίσει τη δουλειά του παρότι θα καταθέσει αίτηση για σύνταξη στον ΟΑΕΕ.Μπορεί να το κάνει και με ποιες συνέπειες;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σε περίπτωση που συνταξιούχος λόγω γήρατος του ΟΑΕΕ αναλάβει μισθωτή εργασία :α)αν είναι κάτω των 55 ετών, αναστέλλεται η καταβολή της σύνταξης/συνταξεων,β)αν είναι άνω των 55 ετών, αν το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή το άθροισμα αυτών - εφόσον η σύνταξη προέρχεται από περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης - υπερβαίνει τα τριάντα (30) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, τότε το υπερβαίνον το όριο αυτό ποσόν της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%.Το όριο του 30πλασίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη προσαυξάνεται κατά 6 ημερομίσθια, για κάθε τέκνο του συνταξιούχου που είναι ανήλικο ή σπουδάζει σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή και δεν έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του ή είναι ανίκανο για κάθε βιοποριστική εργασία. Σε περίπτωση που συνταξιούχος λόγω γήρατος του ΟΑΕΕ ασκήσει επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, προβλέπεται η αναστολή της σύνταξης. Σε περίπτωση που συνταξιούχος λόγω γήρατος του ΟΑΕΕ άνω των 55 ετών ασκήσει επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ , προβλέπεται περικοπή του ποσού της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος αυτών, που υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
532.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Χαραλαμπία Μανούσ.
Μπορείτε να μου πείτε πότε αρχίζει η σύνταξη να υπολογίζεται καθώς κατέθεσα 16/12/2014 και θέλω να υπολογίσω τα αναδρομικά μου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το δικαίωμα για σύνταξη λόγω γήρατος αρχίζει την 1η του επομένου μήνα μέσα στον οποίο υποβλήθηκε η αίτηση για σύνταξη.Σε περίπτωση που το επάγγελμα έχει διακοπεί μετά την υποβολή της αίτησης η σύνταξη καταβάλλεται από την 1η του επόμενου μήνα διακοπής του επαγγέλματος.Για τους αυτοκινητιστές που έχουν επαγγελματική άδεια οδήγησης εφόσον δεν την υπέβαλαν με τα δικαιολογητικά της σύνταξης, η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου μήνα που υποβλήθηκε η άδεια.
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος υποβάλει συνταξιοδοτικό αίτημα λόγω Γήρατος με διατήρηση του επαγγέλματος μετά την αίτηση συνταξιοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του αρθ.19 του Ν.3996/2011, που προϋποθέτουν την ύπαρξη θεμελιωμένου συνταξιοδοτικού δικαιώματος κατά την υποβολή της σχετικής αίτησης, η σύνταξη αρχίζει από τον επόμενο μήνα υποβολής των δικαιολογητικών διακοπής του επαγγέλματος, εφόσον οι ασφαλιστικές εισφορές του διαστήματος από την αίτηση μέχρι την διακοπή έχουν εξοφληθεί μέχρι το τέλος του μήνα υποβολής των δικαιολογητικών.
533.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Σταύρο Βαρούχ.
Η σύζυγός μου θα καταθέσει ως μητέρα ανηλίκου με έτος θεμελίωσης το 2010 στα 50 έτη ηλικίας της.Δεν εργαζόταν τα τελευταία έτη όμως.Παίζει αρνητικό ρόλο;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωση της μητέρας ανηλίκου τέκνου και δη της μειωμένης δεν απαιτούνται οι 100 ημερες ασφάλισης τελευταία 5ετία προ της αίτησης.
534.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Ελένη Σικιαν.
Θα ήθελα να μάθω ως νέα ασφαλισμένη το εξής;Οι ασφαλισμένοι για πρώτη φορά μετά την 1/1/1993 ποιους πλασματικούς χρόνους έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Πρέπει να επισημάνουμε ότι έχουν δικαίωμα να αναγνωρίσουν μόνο τους πλασματικούς χρόνους του άρθ. 40 του ν. 2084/92, οι οποίοι αναφέρονται στην εγκύκλιο 32/1993, δηλαδή στρατιωτική υπηρεσία, γονική άδεια από τον εργοδότη για την ανατροφή τέκνου, εκπαιδευτική άδεια, ή να συνυπολογίσουν χρόνο επιδοτούμενης ανεργίας ή ασθένειας μέσα στην τελευταία δεκαετία πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συνταξιοδότησης και μέχρι 200 ημέρες από κάθε αιτία.Κατ’ εξαίρεση, μόνο οι μητέρες ανηλίκων τέκνων μπορούν να αναγνωρίσουν και τους πλασματικούς χρόνους του άρθ. 40 του ν. 3996/2011 για κατοχύρωση δικαιώματος από την 1/1/2013 και μετά.
535.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία Μπόμπ.
Είμαι μητέρα ανύπανδρη αλλά έχω ένα ανήλικο τέκνο.Έχω συνολικά 4500 η.ε. έως το 2011 και επιθυμώ να πάρω σύνταξη στην ηλικία των 50 ετών Μπορώ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να μπορούσατε να λάβετε σύνταξη στα 50 θα έπρεπε να είχατε ανήλικο τέκνο και συνολικά 5500 η.ε. το 2010.Εφόσον το τέκνο είναι ανήλικο και το 2011 και εάν έχετε στη διάθεσή σας πλασματικούς χρόνους όπως ασφαλιστικά κενά ή σπουδές ή επιδοτούμενη ανεργία θα μπορούσατε το 2011 να συμπληρώσετε τα 5500 ένσημα και να λάβετε σύνταξη στα 52
536.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Λουκία Παπαμίχ.
Πριν λίγες μέρες απεβίωσε ο σύζυγός μου που ήταν ασφαλισμένος στο ΙΚΑ. Δικαιούμαι μέρος της σύνταξής του και πότε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο/Η σύζυγος θανόντος ασφαλισμένου/-ης ή συνταξιούχου του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ δικαιούται σύνταξη λόγω θανάτου εφόσον:Ο θανών/-ούσα (ασφαλισμένος/-η) είχε συμπληρώσει τις κατά περίπτωση νόμιμες προϋποθέσεις ημερών ασφάλισης (4.500 ή 1.500 εκ των οποίων 300 την τελευταία πενταετία πριν από το θάνατο).ο γάμος τους (θρησκευτικός ή πολιτικός) είναι έγκυρος και δεν είχε ακυρωθεί ή λυθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση μέχρι την ημερομηνία θανάτου.έχει συμπληρωθεί από την ημερομηνία τέλεσης του γάμου μέχρι την ημερομηνία θανάτου (αν ο θάνατος συνέβη από 15/7/2010 και μετά) 3ετία (για ασφαλισμένο) ή 5ετία (για συνταξιούχο), εκτός αν:ο θάνατος οφείλεται σε ατύχημα ή είναι αιφνίδιοςγεννήθηκε από το γάμο παιδί ή με το γάμο αναγνωρίστηκε ή νομιμοποιήθηκε ή υιοθετήθηκε παιδί.η χήρα ήταν έγκυος κατά το χρόνο του θανάτου (εφόσον διαπιστωθεί και η γνησιότητα του κυοφορούμενου σύμφωνα με τον Α.Κ.) και γεννήθηκε ζών τέκνο. Διευκρινίζεται ότι εάν ο θάνατος έχει συμβεί πριν από την 15/7/2010, η διάρκεια του γάμου είναι 6 μήνες (για ασφαλισμένο) και 2 έτη (για συνταξιούχο).
537.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Νικόλα Παπαδ.
Έχω συμπληρώσει 4500 η.ε. και 3600 σε βαρέα επαγγέλματα. Είμαι 60 ετών. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη. Έχει αλλάξει κάτι με τους νέους νόμους;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Επειδή συμπληρώσατε την ηλικία των 60 φέτος θα μπορέσετε να λάβετε σύνταξη στα 62 με τις διατάξεις των βαρέων.
538.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Τάσο Παζαρόπ.
Συνταξιοδοτήθηκα από το ΙΚΑ πέρυσι και συνεχίζω ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ.Πότε μπορώ να πάρω τη δεύτερη σύνταξη και με ποιες προϋποθέσεως;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για τους διπλοσυνταξιούχους απαιτούνται αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις συνταξιοδότησης α) Ασφαλισμένοι που συμπληρώνουν το 65ο έτος της ηλικίας και 20 έτη (πλήρες ποσό) ή 16 έτη ασφάλισης (μειωμένο ποσό) ως 31-12-2012, θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το οποίο μπορούν να ασκήσουν οποτεδήποτε, χωρίς να παρασύρονται σε μεγαλύτερο όριο ηλικίας. Συνυπολογισμός αναγνωριζόμενων χρόνων δεν επιτρέπεται. Ασφαλισμένοι που δεν συμπληρώνουν και τις δύο προϋποθέσεις ως την ημερομηνία αυτή, θα συνταξιοδοτηθούν με τη συμπλήρωση του 67ου έτους της ηλικίας. Εξαίρεση από τις αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για θεμελίωση δεύτερου συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω Γήρατος, αποτελεί η περίπτωση της άσκησης του δεύτερου δικαιώματος (υποβολή αιτήματος) ταυτόχρονα ή μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών από την έναρξη συνταξιοδότησης από τον πρώτο φορέα.
539.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Πάνο
Μπορώ να αναγνωρίσω σπουδές για να κλείσω τα 5500 ένσημα και να πάρω σύνταξη ως πατέρας ανηλίκου τέκνου για να βγω σε σύνταξη στα 52.Είμαι 47 ετών και η δουλειά μου είναι βαριά και κουραστική.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να μπορούσατε να πάρετε σύνταξη ως πατέρας ανηλίκου θα έπρεπε να μας δηλώσετε ότι είστε και χήρος. Επομένως δεν μπορείτε να πάρετε σύνταξη με τις διατάξεις ως πατέρας ανηλίκου τέκνου.
540.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Γιαννούλα Βούτσ.
Έως το 2010 είχα 6000 η.ε περίπου και ήμουν 55 ετών .Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι ασφαλισμένες που μέχρι 31/12/2010 είχαν συμπληρώσει προϋποθέσεις χορήγησης μειωμένης σύνταξης, δηλαδή:α) είχαν συμπληρώσει το 55ο έτος της ηλικίας τους (ημερομηνία γέννησης μέχρι 31.12.1955),β) είχαν πραγματοποιήσει 4.500 ημέρες ασφάλισης, από τις οποίες τουλάχιστον 100 κάθε έτος, τα τελευταία πέντε έτη πριν από το έτος 2010 ή συμπεριλαμβανομένου και του 2010, ή πριν από τη συμπλήρωση του 55ου έτους της ηλικίας (εφόσον αυτό το έτος προηγείται του 2010), εξακολουθούν να έχουν δικαίωμα συνταξιοδότησηςα) για πλήρη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ού έτους της ηλικίας, όποτε και αν γίνει αυτό ήβ) για μειωμένη από το 55ο μέχρι το 60ό έτος.

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)