Συχνές Ερωτήσεις 29


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

561.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία Παπαγιάν.
Θα ήθελα να μάθω εάν μπορώ να πάρω σύνταξη αναπηρική καθώς πάσχω από μια σπάνια πάθηση στα μάτια τα τελευταία έτη.΄Εχω 5000 η.ε.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Πρέπει να κριθείτε από την αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ με ικανό ποσοστό αναπηρίας ώστε να ελεγχθεί και το συνταξιοδοτικό σας σενάριο.Προβλέπονται διατάξεις και για τυφλότητα αλλά δεν μας αναφέρατε εάν υπάρχει τυφλότητα στην περίπτωσή σας.
562.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Δέσποινα Μαντ.
Είμαι 49 ετών και έχω ένσημα στον Πολωνικό φορέα ασφάλισης πριν πολλά χρόνια. Μετά εργάστηκα στην Ελλάδα και έχω περίπου 7000 η.ε. και ανήλικο παιδί. Μπορώ να πάρω σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο χρόνος ασφάλισης της Πολωνίας συνυπολογίζεται στην περίπτωση της σύνταξης μητέρας ανηλίκου και συνεπώς εάν είχατε έως 31/12/2010 ανήλικο τέκνο και 5500 η.ε. μπορείτε να πάρετε μειωμένη σύνταξη στα 50 .
563.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιώργο Καρίμπ.
Πάσχω από μεσογειακή αναιμία και έχω 3900 η.ε. Στο ΙΚΑ μου είπαν ότι για να δικαιωθώ σύνταξη με τα 4050 ένσημα πρέπει να είναι όλα πραγματική απασχόληση. Είναι αλήθεια;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Όχι δεν είναι σωστό καθώς σύμφωνα με την 53/2004 εγκύκλιο του ΙΚΑ αναγνωρίζεται ως χρόνος ασφάλισης και ο χρόνος επιδότησης λόγω ανεργίας ή ασθένειας αλλά και ο χρόνος στρατιωτικής υπηρεσίας.
564.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Λάμπρο
Πάσχω από παραπληγία και θα ήθελα να με πληροφορήσετε ποιες προϋποθέσεις απαιτούνται για να πάρω σύνταξη γήρατος
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι πάσχοντες από παραπληγία, τετραπληγία, παραπάρεση, τετραπάρεση ανεξάρτητα από το χρόνο επέλευσης της αναπηρίας, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, εφόσον συμπλήρωσαν 4050 ημέρες ασφάλισης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, λαμβάνουν σύνταξη για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί αυτή η αναπηρία, το ποσό της οποίας αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισης. Οι συνταξιούχοι αυτής της κατηγορίας μπορούν να λαμβάνουν και το επίδομα παραπληγίας.
565.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Ματούλα Μαντ.
Πήγα στο ΙΚΑ και μου είπαν ότι δεν μπορώ να καταθέσω τα ένσημά μου για καταμέτρηση παρότι είμαι 49 ετών και θα καταθέσω αίτηση για σύνταξη στα 50 ως μητέρα ανηλίκου. Τί να κάνω ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Αίτηση καταμέτρησης του χρόνου ασφάλισης στο ΙΚΑ μπορούν να υποβάλλουν οι ασφαλισμένοι που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα και προτίθενται να υποβάλλουν αίτηση για σύνταξη γήρατος τα επόμενα δύο χρόνια και έχουν αποκλειστική ασφάλιση στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
566.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Γιάννη
Έχω αποποιηθεί ασφαλιστικές εισφορές πέραν της 20ετίας στο ΤΑΕ και θα ήθελα να μάθω εάν προκύπτει κάποιο πρόβλημα καθώς μόνο με αναγνώριση χρόνου τέκνου μπορώ να θεμελιώσω σύνταξη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Το δικαίωμα του Οργανισμού προς είσπραξη εισφορών παραγράφεται μετά από παρέλευση 20ετίας από τη λήξη του οικονομικού έτους, κατά το οποίο αυτές κατέστησαν απαιτητές. Είναι γνωστό ότι ο ασφαλισμένος μπορεί να καταβάλλει τις εισφορές και μετά την ανωτέρω παραγραφή (παραιτούμενος ή άλλως μη υποβάλλων ένσταση παραγραφής) με το ισχύον ασφάλιστρο του χρόνου καταβολής και τις νόμιμες προσαυξήσεις. Τούτο διότι η παραγραφή αποτελεί νομικά ένσταση, η άσκηση της οποίας αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του ασφαλισμένου. Σε περίπτωση «αποποίησης των οφειλών», όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται υπηρεσιακά, υπάρχει η δυνατότητα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης, για θεμελίωση συνταξιοδότησης, οποιουδήποτε χρόνου, είτε δηλαδή με τους αναγνωριζόμενους χρόνους του Ν.2084/92, είτε με τον Ν.3996/2011, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του ασφαλισμένου και σύμφωνα πάντα με τους όρους και προϋποθέσεις που τάσσουν οι ανωτέρω νόμοι. Δηλαδή η τυχόν «αποποίηση οφειλών» δεν τον στερεί από τέτοιο δικαίωμα». Κατόπιν των ανωτέρω, διευκρινίζεται ότι ασφαλισμένος, ο οποίος αποποιείται οφειλόμενες εισφορές του πέραν της εικοσαετίας χρόνου, έχει δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος οποιουδήποτε χρόνου εκ των προβλεπόμενων είτε στο άρθρο 40 Ν.2084/1992, είτε στο ν.3996/2011 υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τάσσονται από τις διατάξεις αυτές.
567.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Δημήτρη Κασαβ.
Για ποιο λόγο μου απέρριψαν την αίτηση στο ΙΚΑ για έναντι καθώς εγώ κατέθεσα αίτηση για σύνταξη με αναγνώριση πλασματικών χρόνων στρατού και τέκνων. Νόμιζα ότι γίνεται αυτόματα η αναγνώριση και η έκδοση απόφασης προσωρινής σύνταξης.
AΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν εκδίδεται απόφαση για προσωρινή σύνταξη όταν είναι απαραίτητη η προηγούμενη αναγνώριση χρόνων ασφάλισης για θεμελίωση συνταξιοδοτικού αιτήματος. Σε περίπτωση όμως όπου έχει εκδοθεί πράξη αναγνώρισης και το ποσό της εξαγοράς έχει εξοφληθεί ή δεν υπερβαίνει - συμπεριλαμβάνων και τυχόν άλλων οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές- το όριο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις, τότε ο χρόνος από αναγνώριση λογίζεται συντάξιμος και είναι δυνατή η χορήγηση προσωρινής σύνταξης.
568.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μανώλη Ξυδάκ.
Κατά την αίτηση για σύνταξη δεν αναφέρθηκα σε δυνατότητα αναγνωρίσεων πλασματικών χρόνων. Μπορώ να επανέλθω χωρίς να βάλω σε κίνδυνο τα αναδρομικά μου;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σε περίπτωση που υποβάλλεται συνταξιοδοτικό αίτημα χωρίς να ζητείται αναγνώριση χρόνου, εξαιτίας εσφαλμένης πεποίθησης του ασφαλισμένου ότι θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα και στη συνέχεια διαπιστώνεται ότι ο συντάξιμος χρόνος δεν επαρκεί, ο ασφαλισμένος θα μπορεί, αφού ενημερωθεί από την αρμόδια υπηρεσία, να υποβάλει συμπληρωματικό αίτημα αναγνώρισης χρόνου, το οποίο θα εκλαμβάνεται ως να έχει υποβληθεί ταυτόχρονα με το συνταξιοδοτικό αίτημα και η σύνταξη θα αρχίζει από την ημερομηνία που ο ασφαλισμένος δικαιούται. Παρέχεται δηλαδή η δυνατότητα στον ασφαλισμένο με μεταγενέστερο αίτημα να τροποποιήσει το συνταξιοδοτικό αίτημα ως προς το είδος ή τον αριθμό των αναγνωριζόμενων χρόνων και το μεταγενέστερο αυτό αίτημα θα εκλαμβάνεται ως μέρος του αρχικού (διατήρηση των αναδρομικών συντάξεων) με την προϋπόθεση ότι κατά την υποβολή του δεν έχει εκδοθεί η Πράξη Αναγνώρισης βάσει του αρχικού αιτήματος. Μετά την έκδοση της διοικητικής πράξης, η υποβολή οποιουδήποτε αιτήματος περί τροποποίησης των αναγνωριζόμενων χρόνων θα εκλαμβάνεται ως νέο αίτημα (απώλεια των αναδρομικών συντάξεων).
569.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Ευστάθιο Κάλ.
Είμαι γεννημένος τον Αύγουστο 1950 και είμαι ασφαλισμένος στο ΤΑΕ και νυν ΟΑΕΕ από τον Φεβρουάριο 1979 έως και σήμερα , δηλαδή τον Φεβρουάριο 2015 συμπληρώνω 35 χρόνια χωρίς καμιά διακοπή. Μπορώ να υποβάλλω τα δικαιολογητικά προκειμένου να τύχω σύνταξης (όχι μειωμένης).
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Έως 31/12/2011 είχατε περί τα 32 έτη και 10 μήνες επομένως με εξαγορά πλασματικών χρόνων μπορείτε να θεμελιώσετε την 35ετία και να λάβετε πλήρη σύνταξη με 36ετία συνολικό χρόνο ασφάλισης. Εναλλακτικά μπορείτε να θεμελιώσετε και το 2012 την 35ετία πάλι με εξαγορά ωστόσο λιγότερων μηνών πλασματικού χρόνου και θα λάβετε πλήρη σύνταξη με 37ετία συνολικά.
570.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Αθανάσιο Κοτρώτ.
Εργάζομαι στον ιδιωτικό τομέα (ΕΑΣ Τρικάλων) ,είμαι ασφαλισμένος από το 1980 και συνεχίζω να εργάζομαι. Έχω μέχρι και σήμερα 8400 ένσημα και 370 ημέρες επιδοτούμενης ανεργίας. Έχω και 2 παιδιά ενήλικα. Θέλω να κάνω τις εξής ερωτήσεις. Πότε βγαίνω στην σύνταξη (πλήρης ή μειωμένη) και πόσα έτη πλασματικά μπορώ να πάρω. Δεν έχω τελειώσει κάποια σχολή, μόνο το λύκειο.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν μας αναφέρετε ηλικία, ωστόσο, εσείς καθώς έχετε 8400 ένσημα ασφάλισης ΙΚΑ έως το 2014 προκειμένου να θεμελιώσετε δικαίωμα σε πλήρη σύνταξη (νωρίτερα από τα 67) θα πρέπει να συμπληρώσετε την ηλικία των 62 αλλά και 40 έτη ασφάλισης. Μπορείτε να εξαγοράσετε έως 7 έτη πλασματικούς χρόνους σύμφωνα με το νόμο. Η ανεργία θα υπολογιστεί έως 300 ημέρες. Το υπόλοιπο διάστημα πρέπει να το συμπληρώσετε με ασφάλιση. Αλλιώς μπορείτε στα 62 να αιτηθείτε μειωμένης σύνταξης αρκεί να έχετε 100 ημέρες ασφάλισης τελευταία 5ετία.
571.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Άννα Μαγκρ.
Παρακαλώ αν μπορείτε να μου πείτε για την σύνταξη του άντρα μου. Γεννήθηκε 1958,ήταν από Ιούνιο 1982 έως Ιούνιο 2012 γραμμένος στο ΟΑΕΕ ανελλιπώς. Δεν μπορεί να αγοράσει πλασματικά ( στρατό πλήρωνε, όχι παιδιά, όχι πτυχίο) αν πάει 5 χρόνια ΙΚΑ part time μπορεί να πάρει στα 62 σύνταξη η όχι.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο σύζυγός σας με 30 έτη σχεδόν ασφάλισης και αφού δεν έχει δυνατότητα αναγνώρισης πλασματικών χρόνων, μπορεί είτε στα 67 έτη να λάβει πλήρη σύνταξη από τον ΟΑΕΕ, είτε εάν ασφαλιστεί στο ΙΚΑ και καταστεί το ΙΚΑ τελευταίος και απονέμων φορέας μπορεί να λάβει σύνταξη με τις διατάξεις που θέτει το εν λόγω ταμείο (λ.χ. στα 62 χορηγείται μειωμένη σύνταξη υπό προϋποθέσεις).
572.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία
Είμαι ασφαλισμένη στο ΙΚΑ από το 1988. Μέχρι το τέλος του 2011 έχω 6500 περίπου ένσημα. Είμαι 46 ετών και το δεύτερο παιδί μου σήμερα είναι 9 ετών. Συμφέρει να κάνω αίτηση για μειωμένη σύνταξη με ανήλικο; Διότι η εύρεση εργασίας είναι πολύ δύσκολη σε αυτή την ηλικία. Και μπορώ να βγω στα 50 ή στα 52;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον έως το 2010 είχατε 5500 η.ε. και ανήλικο τέκνο μπορείτε στην ηλικία των 50 ετών να λάβετε μειωμένη σύνταξη είτε στα 55 πλήρη σύνταξη.
573.EΡΩΤΗΣΗ:
Από Κατερίνα
Ο σύζυγός μου θέλει να μάθει εάν και με ποιο τρόπο μπορούν να κρατηθούν οφειλές που έχει στο πρώην ΤΑΕ από τη σύνταξη του ΙΚΑ προκειμένου να υπολογιστεί διαδοχική ασφάλιση. Χρωστάει 29.000 ευρώ περίπου.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στις περιπτώσεις που ο ΟΑΕΕ είναι συμμετέχων φορέας σε απονομή σύνταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης και υπάρχει οφειλή προς τον Οργανισμό από τον υποψήφιο συνταξιούχο εφαρμόζονται όσα ισχύουν όταν ο ΟΑΕΕ είναι απονέμων φορέας. Επομένως τα τμήματα συντάξεων θα πρέπει να ακολουθούν την παρακάτω διαδικασία: Μετά τη διαπίστωση του ύψους της οφειλής και εφόσον αυτή δεν ξεπερνά το ύψος των 30 μηνιαίων συντάξεων κατωτάτων ορίων και προσαυξανόμενο με τα πρόσθετα τέλη τις 20.000 ευρώ, , θα εκδίδεται η σχετική βεβαίωση χρόνου ασφάλισης όπου εκτός όλων των υπαρχόντων ήδη στοιχείων (όλος ο χρόνος ασφάλισης, όριο ηλικίας που σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.2084/1992 προβλέπεται η έναρξη συμμετοχής), θα αναγράφεται στο ειδικό πλέον πεδίο (Γ) το ποσό της οφειλής που θα πρέπει να παρακρατείται από τη σύνταξη σε έως και 40 δόσεις. Μετά τη διαπίστωση του ύψους της οφειλής και εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό που μπορεί να παρακρατηθεί από τη σύνταξη τότε - όπως και στις περιπτώσεις απονομής - θα συντάσσεται έγγραφο οφειλής - το έντυπο που θα χρησιμοποιείται είναι το ίδιο - , το οποίο θα κοινοποιείται στον υποψήφιο συνταξιούχο, κατά τα γνωστά, με απόδειξη παραλαβής, ώστε να ελέγχεται η πάροδος της δίμηνης προθεσμίας που τάσσεται για την εμπρόθεσμη εξόφληση και το ληξιπρόθεσμο της οφειλής. Σε αυτή την περίπτωση η βεβαίωση χρόνου ασφάλισης θα εκδίδεται μετά την εξόφληση του επιπλέον ποσού οφειλής από αυτό που δύναται να παρακρατηθεί από τη σύνταξη μέσα στην τασσόμενη προθεσμία.
574.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία Τσιουτσ.
Έχω 6000 ένσημα από το ΙΚΑ έως και το 2007.Εχω γεννηθεί στις 21/1/1962 και στις 2/1/2013 απέκτησα παιδί .Δικαιούμαι μειωμένη σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωσή σας μπορείτε να λάβετε πλήρη σύνταξη στα 67 άλλως μειωμένη στα 62 καθώς αποκτήσατε το ανήλικο τέκνο μετά το 2012.
575.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Κων/νο Λιακόπ.
Είμαι γεννημένος το 1961 και ασφαλισμένος μόνο στο ΙΚΑ από τον Μάρτιο του 1986.Μεχρι σήμερα έχω 8000 ένσημα και έχω μια κόρη που είναι 17,5 ετών. Σε ποια ηλικία θεμελιώνω δικαίωμα σύνταξης.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εσείς καθώς έχετε 8000 ένσημα ασφάλισης ΙΚΑ έως το 2014 προκειμένου να θεμελιώσετε δικαίωμα σε πλήρη σύνταξη (νωρίτερα από τα 67) θα πρέπει να συμπληρώσετε την ηλικία των 62 αλλά και 40 έτη ασφάλισης. Μπορείτε να εξαγοράσετε έως 7 έτη πλασματικούς χρόνους σύμφωνα με το νόμο. Το θέμα της ανηλικότητας της κόρης δεν ευνοεί εν προκειμένω.
576.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Θανάση Μπίτσ.
Παρακαλώ θα ήθελα να με συμβουλεύεστε για το εξής θέμα:Εχω γεννηθεί 31/10/1957.Ειμαι ασφαλισμένος στο (ΤAE) τώρα οαεε απο την 01/01/1982 χωρίς διακοπή μέχρι σήμερα. Έχω υπηρετήσει 24 μήνες στρατό πριν την ασφάλιση μου. Έχω 2 παιδιά ενήλικα. Κατέχω πτυχίο σπουδών ΚΑΤΕΕ τώρα ΑΤΕΙ με φοίτηση 2 ετών πριν την ασφάλιση μου (υπάρχει βεβαίωση σπουδών).Πότε δικαιούμαι να πάρω σύνταξη και με ποιον τρόπο. Μπορώ να εξαγοράσω πλασματικά έτη και εάν ναι πότε μπορεί να γίνει η εξαγορά για να μην χάσω το δικαίωμα αυτό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Στην περίπτωσή σας θεμελιώνετε οριακά την 35 ετία με αναγνωρίσεις πλασματικών χρόνων το 2012 συνεπώς θα μπορέσετε να λάβετε πλήρη σύνταξη στα 60 με 37 ετία ασφάλισης και αναγνωρίσεις 5 ετών. Τις αιτήσεις για την αναγνώριση πλασματικών χρόνων μπορείτε να τις υποβάλλετε όποτε επιθυμείτε είτε πριν είτε κατά την αίτηση της σύνταξης γήρατος χωρίς κάποιο πρόβλημα.
577.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Παναγιώτη
Είμαι 52 ετών. Έχω 2500 ένσημα από το 1979 στο ΙΚΑ και από το 1996 έχω 5400 στο ΤΕΒΕ έως σήμερα 01/2015. Δικαιούμαι σύνταξη από το ΤΕΒΕ ή ισχύει μόνο για τους ασφαλισμένους στο ΙΚΑ αυτό με τα 7500 ένσημα του 2011; Tι γίνεται με πλασματικούς χρόνους ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Προκειμένου να θεμελιώσετε δικαίωμα σε πλήρη σύνταξη (νωρίτερα από τα 67) θα πρέπει να συμπληρώσετε την ηλικία των 62 αλλά και 40 έτη ασφάλισης. Στο ΙΚΑ προβλέπεται σύνταξη 10500 ενσήμων εκ των οποίων 7500 σε βαρέα επαγγέλματα, που δεν σας αφορά εν προκειμένω. Πλασματικούς χρόνους μπορείτε να αναγνωρίσετε έως 7 έτη.
578.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Ζωή Καβόπ.
Καλησπέρα,πρέπει να βγάλω αναπηρική σύνταξη, είμαι 37 ετών και έχω 1153 ένσημα από το ΙΚΑ και 2 ανήλικα τέκνα .Τι μπορώ να κάνω;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν μας αναφέρατε πρώτη ημέρα ασφάλισης ωστόσο στην περίπτωση που ασφαλισμένος στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που υπήχθη στην ασφάλισή του ΙΚΑ για πρώτη φορά πριν από την 1-1-1993 κριθεί από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηρος με συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας από πάθηση που οφείλεται σε κοινή νόσο, δικαιούται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχει πραγματοποιήσει στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: 4.500 ημέρες, είτε 1.500 ημέρες, από τις οποίες τουλάχιστον 600 τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία, είτε τις ημέρες ασφάλισης, ανάλογα με την ηλικία, που αναφέρονται σε σχετικό πίνακα, από τις οποίες οι 300 να έχουν πραγματοποιηθεί τα 5 τελευταία έτη πριν από εκείνο στο οποίο επήλθε η αναπηρία (λ.χ. μέχρι το 37ο έτος: 2220 Η.Ε ) Αλλιώς για τους νέους ασφαλισμένους προβλέπεται ότι όσοι κρίνονται από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ανάπηροι λόγω βλάβης, πάθησης ή εξασθένησης πνευματικής ή σωματικής, σύμφωνα με τη νομοθεσία, δικαιούνται σύνταξη λόγω αναπηρίας εφόσον έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης, σύμφωνα με τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 4500 ημέρες, είτε 1500, από τις οποίες 600 μέσα στα 5 έτη που προηγούνται εκείνου που επήλθε η αναπηρία Αν δεν υπάρχουν οι 600 ημέρες εργασίας, η πενταετία επεκτείνεται κατά το διάστημα της τυχούσας επιδότησης λόγω ασθένειας, ανεργίας ή συνταξιοδότησης. Ο πίνακας χρονικών προϋποθέσω ανάλογα με την ηλικία αναφέρει: Μέχρι το 31ο έτος 1500 η.ε.
579.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μάρκο
Είμαι 59 ετών και έχω 1850 ένσημα βαρέα από ΙΚΑ από το 1970 έως το 1990 όποτε και έκανα εγγραφή στον OAEE μέχρι και ήμερα. Ήθελα να ρωτήσω αν δικαιούμαι σύνταξη σήμερα; Αν όχι έχω τη δυνατότατα να δουλέψω πάλι με ασφάλιση στο ΙΚΑ με συμφέρει να κάνω διακοπή από τον OAEE;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Από τα όσα περιληπτικά μας αναφέρετε διαπιστώνουμε ότι επειδή έως 31/12/2012 δεν μπορούσατε να θεμελιώσετε οριακά την 35ετία με πλασματικούς χρόνους καθώς είχατε περί τα 29 έτη θα μπορέσετε να λάβετε σύνταξη πλήρη από ΟΑΕΕ στα 62 με 40 έτη ασφάλισης είτε στα 62 μειωμένη μέσω ΙΚΑ.
580.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Παναγιώτη
Γεννήθηκα στις 7/1/1955 συμπληρώνω στο ΙΚΑ 2341 ένσημα από 1969 έως το 2008 τα οποία προστιθέμενα με άλλα 6587 ένσημα μου από ασφάλιση στον ΟΑΕΕ-ΤΕΒΕ για το χρονικό διάστημα από 1/3/1980 έως 31/10/2002 και σύνολο 8928 μπορώ να βγω στη σύνταξη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρετε έχετε ΙΚΑ τελευταίο φορέα(2008) οπότε με 8928 η.ε. έως τότε μπορείτε να λάβετε σύνταξη πλήρη στα 67 καθώς για τα 10500 σας υπολείπονται 1572. Εκτός και εάν διαθέτετε στρατό 2 έτη και τέκνα ή ασφαλιστικά κενά ή ΟΑΕΔ οπότε τότε και μόνο εντελώς οριακά θα μπορούσατε να θεμελιώσετε το 2012 τα 10500.Αλλά απαιτείται εκ νέου εργασία 2 ετών για να μπορούσατε να λάβετε πλήρη σύνταξη με 11100 και ηλικία τουλάχιστον 59.

 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)