Συχνές Ερωτήσεις 37


ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ

Μέσω της ιστοσελίδας μας απαντάμε σε ερωτήματα γενικού ενδιαφέροντος. Για ερωτήσεις που άπτονται υπολογισμού ποσού σύνταξης ή προσδιορισμό πλασματικών χρόνων προς αναγνώριση,  οι απαντήσεις ούτε πρέπει ούτε μπορούν να δημοσιοποιούνται στην ιστοσελίδα καθώς χρήζουν εξατομικευμένης μελέτης, για την οποία μπορείτε να απευθυνθείτε στους συνεργάτες του γραφείου μας. Οι απαντήσεις που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα μας έχουν καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα, προκειμένου ο αναγνώστης να αποκτήσει  μία αρχική- γενική εικόνα της ασφαλιστικής του περίπτωσης με βάση τα στοιχεία που μας μεταφέρονται.

 

 

721.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Κωνσταντίνο Ρ.
Γεννήθηκα 1956 και είμαι άνεργος από το 2012(επιδομα ανεργίας).Έχω 6.800 ένσημα έως 31-12-2011 και ανήλικο τέκνο 6 ετών.Είμαι πτυχιούχος. Υπηρέτησα ως έφεδρος αξιωματικός. Μπορείτε σας παρακαλώ να με ενημερώσετε για το πότε θεμελιώνω δικαίωμα σύνταξης;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για όσους θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά το 2013, όπως εσείς καθώς απέχετε από το σενάριο των 10.000 η.ε και αυτό των 10500 η.ε., θα ξέρετε ότι ο νόμος προβλέπει 12.000 στα 62 άλλως 4500 στα 62 μειωμένη(100 η.ε. /έτος) ή 4500 πλήρη στα 67.
722.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Εμμανουήλ Αλ.
Θα ήθελα να μάθω εάν με συμφέρει να συνεχίσω εργαζόμενος όταν καταθέσω αίτηση για σύνταξη στο ΤΕΒΕ ;Τι προβλέπεται σχετικά;Eχω αυτή τη δυνατότητα πιστεύετε;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σε περίπτωση που συνταξιούχος λόγω γήρατος του ΟΑΕΕ αναλάβει μισθωτή εργασία αν είναι άνω των 55 ετών, αν το ποσό της ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή το άθροισμα αυτών - εφόσον η σύνταξη προέρχεται από περισσότερους του ενός φορείς κύριας ασφάλισης - υπερβαίνει τα τριάντα (30) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους, τότε το υπερβαίνον το όριο αυτό ποσόν της σύνταξης καταβάλλεται μειωμένο κατά 70%. Σε περίπτωση που συνταξιούχος λόγω γήρατος του ΟΑΕΕ ασκήσει επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του φορέα από τον οποίο συνταξιοδοτείται, προβλέπεται η αναστολή της σύνταξης. Σε περίπτωση που συνταξιούχος λόγω γήρατος του ΟΑΕΕ άνω των 55 ετών ασκήσει επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ , προβλέπεται περικοπή του ποσού της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξης ή του αθροίσματος αυτών, που υπερβαίνει τα εξήντα (60) ημερομίσθια ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτά ισχύουν την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.
723.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Νίκο Βασιλ.
Από όσα γνωρίζω μπορώ να επιλέξω έτος θεμελίωσης λ.χ. το 2010 με 10500 ή το 2011 με 10800 η.ε. ανάλογα τι με συμφέρει .Αληθεύει;Έχει αλλάξει κάτι;
AΠΑΝΤΗΣΗ:
Προβλέπεται ότι σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος θεμελιώνει συνταξιοδοτικό δικαίωμα με διαφορετικές προϋποθέσεις δηλαδή προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι 31/12/2010 και προϋποθέσεις που ισχύουν από την ημερομηνία αυτή και μετά σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 Ν.3863/2010 δύναται να επιλέξει τις προϋποθέσεις με τις οποίες επιθυμεί να συνταξιοδοτηθεί και εφόσον επιλέξει να συνταξιοδοτηθεί με τις αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις θα έχει το δικαίωμα να αναγνωρίσει πλασματικούς χρόνους ασφάλισης. Παραδείγματος χάριν Ασφαλισμένος με 33 έτη ασφάλισης μέχρι 31/12/2010 δύναται:α) να αναγνωρίσει δύο έτη στρατιωτικής θητείας για συμπλήρωση 35 ετών ως 31/12/2010 ή β) να αναγνωρίσει οποιονδήποτε άλλο από τους αναγνωριζόμενους χρόνους και να τύχουν εφαρμογής οι αυξημένες χρονικές προϋποθέσεις.
724.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Κώστα Μπαξ.
Είμαι 57 ετών. Τα 10500 ένσημα τα συμπλήρωσα το 2011 και τότε είχα 5761 η.ε. βαρέα. Σήμερα ξεπερνάω τα 11100.Πότε με συμφέρει να βγω με πλήρη σύνταξη.Τα βαρέα προσθέτουν στη σύνταξη κάποιο ποσό;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να μπορούσατε να λάβετε πλήρη σύνταξη με διατάξεις βαρέων με έτος θεμελίωσης το 2011, οπότε και συμπληρώσατε τα 10500, θα έπρεπε να είχατε και τα 7500 βαρέα την ίδια χρονιά. Θα περιμένετε την ηλικία των 58 ετών, καθώς έχετε συμπληρώσει τα 10500 το 2011 και έχετε συνολικά άνω των 10800 η.ε. οπότε και θα λάβετε σύνταξη στα 58.Το ποσό της σύνταξής σας στην περίπτωση αυτή θα προσαυξηθεί.
725.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Δέσποινα Γεωργ.
Θα ήθελα να ξέρω πότε μπορώ να πάρω σύνταξη λαμβάνοντας υπόψη ότι έχω έως σήμερα 2950 η.ε. απλά ένσημα και δεν έχω παιδιά ή σπουδές και είμαι άνεργη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εσείς δεν έχετε το δικαίωμα να αναγνωρίσετε πλασματικούς χρόνους καθώς δεν έχετε συμπληρώσει τα 3600 ένσημα που απαιτεί ο νόμος σαν προϋπόθεση αναγνωρίσεων πλασματικών χρόνων. Μπορείτε να απευθυνθείτε στον ΟΑΕΔ και να πληροφορηθείτε εάν μπορείτε να υπαχθείτε στο πρόγραμμα ΛΑΕΚ σύμφωνα με το οποίο επιδοτούνται οι ασφαλισμένες για να συμπληρώσουν 4500 η.ε.
726.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μανώλη Χαλακ.
Είμαι ασφαλισμένος στον ΟΑΕΕ 10 έτη με πρώτη μέρα ασφάλισης παλιά το 1979.Πότε μπορώ να πάρω πλήρη σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον συμπληρώσετε 15ετία μπορείτε στην ηλικία των 67 ετών να λάβετε πλήρη σύνταξη.
727.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Eλένη Γεωργοπ.
Είμαι παλαιά ασφαλισμένη στο ΙΚΑ (1985) και θα ήθελα να μάθω ποιες είναι οι προϋποθέσεις για την προαιρετική ασφάλιση καθώς δεν βρίσκω δουλειά.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ο ασφαλισμένος του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ που σταματά την εργασία του, έχει δικαίωμα να ζητήσει συνέχιση της ασφάλισης προαιρετικά για σύνταξη ή ασθένεια ή ΤΕΑΜ ή και τα τρία μαζί μόνο εάν έχει τις εξής προυποθέσεις: Να μην απασχολείται σε εργασία ασφαλιστέα στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή σε άλλο Ταμείο που ασφαλίζει μισθωτούς. Να έχει συμπληρώσει 500 ημέρες ασφάλισης μέσα στην αμέσως προηγούμενη πενταετία πριν την διακοπή της ασφάλισής του στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, οπότε η αίτηση πρέπει να υποβληθεί μέσα σε 12 μήνες από την τελευταία ημέρα ασφάλισης ή 3.000 ημέρες ασφάλισης, οπότε η αίτηση μπορεί να υποβληθεί οποτεδήποτε. Να μην είναι ασφαλιστικά ανάπηρος σε ποσοστό ανώτερο του 66,66%.Η προαιρετική ασφάλιση αρχίζει από την υποβολή της αίτησης και ποτέ αναδρομικά.
728.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Χαράλαμπο Νικόπ.
Είμαι νεφροπαθής και θα ήθελα να μάθω τις προϋποθέσεις για συνταξιοδότηση από το ΙΚΑ.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι πάσχοντες από χρόνια νεφρική ανεπάρκεια τελικού σταδίου, ανεξάρτητα από τον χρόνο στον οποίο εμφανίστηκε η πάθηση, οι οποίοι υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση ή έχουν υποστεί μεταμόσχευση νεφρού, με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%, δικαιούνται σύνταξη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον πραγματοποίησαν στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 4050 ημέρες ασφάλισης. Η συνταξιοδότηση με αυτή τη διάταξη οριστικοποιείται ύστερα από συνεχή συνταξιοδότηση έξι ετών και τουλάχιστον δύο εξετάσεις από τις Υγειονομικές Επιτροπές, εκτός εάν η συμπλήρωση της απαιτούμενης προϋπόθεσης των 4050 ημερών είχε γίνει κατά το χρονικό διάστημα που ο ασφαλισμένος βρισκόταν στο τελικό στάδιο Χρόνιας Νεφρικής Ανεπάρκειας, οπότε η σύνταξη οριστικοποιείται εξ’ αρχής.Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 5 του Ν. 3232/2004, στην περίπτωση που ο συνολικός χρόνος ασφάλισης που απαιτείται για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος (4.050 Η.Ε) έχει διανυθεί κατά το χρόνο που ο ασφαλισμένος βρίσκεται στο τελικό στάδιο της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας, υποβαλλόμενος σε αιμοκάθαρση ή περιτοναϊκή κάθαρση, η συνταξιοδότηση καθίσταται οριστική από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες ασφάλισης. Δεν προσαυξάνεται όμως με το επίδομα απόλυτης αναπηρίας αν υπολογιστεί προνομιακά με τις 10.500 ημέρες ασφάλισης, παρά μόνο αν υπολογιστεί με τον συνολικό χρόνο πραγματικής απασχόλησης .
729.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρίκα Αλεπ.
Το ερώτημά μου έχει να κάνει με τη δυνατότητα ή μη που έχω να αναγνωρίσω χρόνο τέκνων ώστε να μπορέσω να λάβω μειωμένη σύνταξη στα 52 ως μητέρα ανηλίκου τέκνου συμπληρώνοντας με την εν λόγω εξαγορά τα 5500 ένσημα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Πρέπει να σημειώσουμε ότι η περίπτωση της συνταξιοδότησης ως μητέρα ανηλίκου τέκνου δε δίνει τη δυνατότητα να συμπληρώνονται τα 5500 ένσημα με αναγνώριση πλασματικού χρόνου παιδιών αλλά αντίθετα το απαγορεύει ρητά.
730.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Διαμαντή Παπασπύρ.
Μπορώ να πάρω σύνταξη με 37 έτη ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας ; Έχω 30 έτη το 2015 ΙΚΑ και ΟΑΕΕ έως σήμερα και είμαι 58.Αν αναγνώριζα 67έτη πλασματικούς χρόνους θα τα κατάφερνα. Είναι αλήθεια; Επιθυμώ σύνταξη άμεσα.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Για να μπορούσατε να λάβετε σύνταξη με 37ετία χωρίς όριο ηλικίας θα έπρεπε τα 37 έτη να ήταν σε έναν οργανισμό και αυτό έως 31/12/2010.Οπότε στη δική σας περίπτωση δεν μπορεί να εφαρμοστεί.
731.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Χρύσα Βάλ.
Έως το 2010 ο άντρας μου είχε 5900 η.ε. και θα ήθελα να μάθω πότε μπορεί να καταθέσει αίτηση για σύνταξη γιατί σήμερα είναι άνεργος;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν μας αναφέρετε πότε γεννήθηκε.Ωστόσο μπορεί εάν δεν έχει βαρέα είτε να λάβει σύνταξη μειωμένη στα 62 εάν έχει 100 η.ε κατ΄ετος τελευταία 5ετία είτε πλήρη στα 62 με 40 έτη ασφάλισης είτε πάλι πλήρη σύνταξη στα 67 πλήρη πάλι αλλά με 15ετία και χωρίς να έχει ανάγκη αναγνωρίσεων πλασματικών χρόνων.
732.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μαρία Ν.
Θα ήθελα να σας ρωτήσω η μητέρα μου δεν παίρνει σύνταξη, έχει όμως ένσημα από ΙΚΑ 5 ετών, υπάρχει η δυνατότητα αυτά μελλοντικά να τα χρησιμοποιήσω εγώ για την δική μου αίτηση σύνταξης; Αν όχι, υπάρχει η δυνατότητα να λάβει έστω το μικρό ποσοστό που της αναλογεί, καθώς είναι 67 ετών; Σε κάθε περίπτωση είναι πληρωμένα στο ΙΚΑ, τι θα γίνουν αυτά τα έτη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Σήμερα η μητέρα σας μπορεί υπό προϋποθέσεις να αποταθεί στον ΟΓΑ μόνο για να ελέγξει εάν δικαιούται σύνταξη ανασφάλιστου υπερήλικα καθώς το ΙΚΑ δε χορηγεί σύνταξη μόνο με 5 έτη ασφάλισης. Βεβαίως εσείς δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ασφαλιστικό χρόνο.
733.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Τζίνα Αντ
Είμαι 58 ετών και έχω 5220 η.ε. και λαμβάνω αναπηρική σύνταξη από το 2006 με ποσοστό αναπηρίας 67%.Πότε μπορώ να βγω σε σύνταξη γήρατος.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Θα πρέπει να μας διευκρινίσετε εάν έχει μονιμοποιηθεί η σύνταξή σας. Ενημερώνουμε ότι οι συνταξιούχοι αναπηρίας δεν χρειάζεται να επανεξεταστούν από τις Υγειονομικές Επιτροπές του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, εφόσον: έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 60ό έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 55ο έτος, έχουν συνεχή συνταξιοδότηση για 5 χρόνια και έχουν εξεταστεί από τις Υ.Ε. τουλάχιστον δύο φορές κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησής τους,έχουν συμπληρώσει οι άνδρες το 55ο έτος της ηλικίας τους και οι γυναίκες το 50ό έτος, έχουν συνεχή συνταξιοδότηση για 7 χρόνια και έχουν εξεταστεί από τις Υ.Ε. τουλάχιστον τρεις φορές κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης τους,συνταξιοδοτούνται για 12 χρόνια συνεχώς, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας,συνταξιοδοτούνται για 20 χρόνια συνεχώς ή διακεκομμένα, ανεξάρτητα από όριο ηλικίας.Χρόνος συνεχούς συνταξιοδότησης θεωρείται και η χρονική περίοδος μέσα στην οποία ο συνταξιούχος δεν έλαβε σύνταξη αλλά επιδότηση ασθενείας ή ατυχήματος, μέχρι 6 μήνες, επειδή το ποσό ήταν μεγαλύτερο
734.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Σεβαστή Κοτόπ.
Γεννήθηκα 17/8/1960.Δουλεύω σε εταιρεία από 5/1980 συνεχόμενα. Έχω θεμελιώσει 7500 η.ε. σε βαρέα .Είμαι απόφοιτη Λυκείου. Πότε μπορώ να πάρω σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Εφόσον έως 31/12/2010 είχατε 4500 η.ε. εκ των οποίων 3600 σε βαρέα ένσημα και από αυτά 1000 τα τελευταία 13έτη μπορείτε σε ηλικία 55 ετών να λάβετε σύνταξη πλήρη με τις διατάξεις των βαρέων.
735.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Νίκο
Ο πατέρας μου είναι 57 χρόνων. Έχει ένσημα στο ΙΚΑ από 1-7-1991 μέχρι 28-2-1997(όλα τα ένσημα). Απο 1-7-1997 μέχρι και σήμερα είναι στο ταμείο του ΤΕΒΕ .Όλα τα ένσημα και του ΙΚΑ και του ΤΕΒΕ προέρχονται από εγκατάσταση ανελκυστήρων. Θέλει να γνωρίζει ποτέ μπορεί να βγει στην σύνταξη έστω και μειωμένη.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Οι ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. δικαιούνται σύνταξη λόγω γήρατος μετά την διακοπή του επαγγέλματός τους:Μπορούν, όπως εσείς, με συμπληρωμένο το 67ο έτος της ηλικίας τους και συντάξιμο χρόνο 15 ετών.Περαιτέρω μπορούν με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας τους και συντάξιμο χρόνο 35 ετών συμπληρωμένο μέχρι 31/12/2010. Άλλως με συμπληρωμένο το 60ο έτος της ηλικίας και συντάξιμο χρόνο36 ετών (αν η 35ετία συμπληρώνεται ως 31-12-2011, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενου χρόνου έως 4έτη) ή37 ετών (αν η 35ετία συμπληρώνεται ως 31-12-2012, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενου χρόνου έως 5έτη). Τέλος όπως στη δική σας πάλι περίπτωση με τα ως άνω δεδομένα, με συμπληρωμένο το 62ο έτος της ηλικίας και συντάξιμο χρόνο 40 ετών, με συνυπολογισμό αναγνωριζόμενων χρόνων έως 7 έτη.Στην περίπτωσή σας συνεπώς πριν το 62 ό έτος ακόμα και με απόρριψη και παραπομπή στο ΙΚΑ ώστε να λάβετε μειωμένη σύνταξη δεν υπάρχει κάποιο πλάνο σύνταξης.
736.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Νίκη Γιαν.
Θα ήθελα να με ενημερώσετε πότε μπορώ να πάρω σύνταξη μειωμένη με τη σημείωση ότι έκλεισα τα 55 το 2014.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ασφαλισμένη με 4.500 ημέρες ασφάλισης, που συμπληρώνει το 55° έτος της ηλικίας της από το έτος 2013 και εφεξής, μπορεί να υποβάλει αίτηση για μειωμένη σύνταξη με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας. Το ποσοστό της μείωσης για τη συγκεκριμένη ασφαλισμένη, θα διατηρείται στα 60/200, αν η διαφορά της ηλικίας της κατά την υποβολή της αίτησης για μειωμένη σύνταξη και του 67ου έτους της ηλικίας (απαιτούμενο όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη) είναι άνω των 5 ετών.
737.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Μάνο
Μπορείτε να μου πείτε πότε παίρνω πλήρη σύνταξη. Συμπληρώνω τα 10000 ένσημα το 2015.Δεν έχω στη διάθεσή μου καθόλου πλασματικούς χρόνους.
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ασφαλισμένος που συμπληρώνει τις 10.000 ημέρες ασφάλισης από 1.1.2013 θα συνταξιοδοτηθεί στο 67° έτος της ηλικίας με πλήρες ποσό σύνταξης ή στο 62° με μειωμένο ποσό σύνταξης.
738.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κο Φραγκούλ.
Είμαι γεννημένος το 31/3/1963 εργαζόμενος από το 1975 έως και σήμερα αλλά έχω κάνει κάποια κενά το πολύ 5 έτη ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό τον ενσήμων είναι βαρέα πότε μπορώ να βγω στη σύνταξη;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Δεν μας προσδιορίζεται επακριβώς τον αριθμό ενσήμων σας ωστόσο επισημαίνεται ότι ασφαλισμένος που το έτος 2012 έχει πραγματοποιήσει 10500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 τουλάχιστον στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα, δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του 56ου έτους & 6 μηνών για πλήρη σύνταξη και του 54° έτους & 6 μηνών για μειωμένη. Επίσης ασφαλισμένος που το έτος 2015 θα πραγματοποιήσει 10500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 7.500 τουλάχιστον στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα δικαιούται σύνταξη, με τη συμπλήρωση του 62ου για πλήρη σύνταξη και του 60ου για μειωμένη. Ασφαλισμένος, ο οποίος το 2012 συμπληρώνει 4.500 ημέρες ασφάλισης, εκ των οποίων 3.600 σε ΒΑΕ και από αυτές, 1000 τουλάχιστον την τελευταία 13ετία από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας, δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του 60ου έτους της ηλικίας, εφόσον το συμπληρώνει έως 31.12.2012.Στην περίπτωση που συμπληρώνει 4.500 ημέρες ασφάλισης μετά την 1.01.2013 (εκ των οποίων 3.600 σε ΒΑΕ και από αυτές, 1000 τουλάχιστον την τελευταία 13ετία από την συμπλήρωση του ορίου ηλικίας) δικαιούται σύνταξη με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας.
739.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Γιούλα
Θα ήθελα κάποιες πληροφορίες σχετικά με τις συνταξιοδοτικές προϋποθέσεις προσωπικού εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων. Έχει αλλάξει κάτι με τους νέους νόμους;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ασφαλισμένος, ο οποίος συμπληρώνει το έτος 2012, τις απαιτούμενες 4500 ημέρες ασφάλισης με την ιδιότητα του προσωπικού εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων, κατοχυρώνει το όριο ηλικίας το οποίο ισχύει για το 2012 και ως εκ τούτου θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 56ου έτους της ηλικίας και μειωμένης σύνταξης με τη συμπλήρωση του 51ου έτους, . Ασφαλισμένος, ο οποίος θα συμπληρώσει τις 4500 ημέρες ασφάλισης, με την ιδιότητα του προσωπικού εδάφους αεροπορικών επιχειρήσεων το 2014, θα δικαιωθεί σύνταξης στο όριο ηλικίας που ισχύει το έτος αυτό, δηλ. θα δικαιωθεί πλήρους ή μειωμένης σύνταξης όταν θα συμπληρώσει το 62° έτος και 57° έτος αντίστοιχα. Ασφαλισμένος, ο οποίος πραγματοποίησε το 2011, 7500 ημέρες ασφάλισης ως ιπτάμενο προσωπικό, κατοχυρώνει το όριο ηλικίας που ισχύει για το συγκεκριμένο έτος και θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 55 ου έτους της ηλικίας, ίν. Ασφαλισμένος, ο οποίος θα συμπληρώσει το 2014, τις 7500 ημέρες ασφάλισης ως ιπτάμενο προσωπικό , θα κατοχυρώσει τα όρια ηλικίας του έτους αυτού και ως εκ τούτου θα δικαιωθεί πλήρους σύνταξης με τη συμπλήρωση του 62ου έτους της ηλικίας.
740.ΕΡΩΤΗΣΗ:
Από κα Μίνα
Μπορείτε να μου διευκρινίσετε πότε μπορώ να δικαιωθώ δεύτερη σύνταξη στο ΙΚΑ;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ:
Ενδεικτικά καθώς δεν αναφέρετε πληροφορίες για την ηλικία σας και τον αριθμό ενσήμων σας προβλέπεται ότι ασφαλισμένη που συμπληρώνει το 60° έτος της ηλικίας της το έτος 2012 και τουλάχιστον 4.800 ημέρες ασφάλισης, μπορεί να δικαιωθεί δεύτερη, μειωμένη κατά 50%, σύνταξη, όταν συμπληρώσει το 62° έτος της ηλικίας της. Ενώ ασφαλισμένη που συμπληρώνει το 60° έτος της ηλικίας της από 1.1.2013 και μετά και τουλάχιστον 4.800 ημέρες ασφάλισης, μπορεί να δικαιωθεί δεύτερη, μειωμένη κατά 50%, σύνταξη, όταν συμπληρώσει το 67° έτος της ηλικίας της.

 

ΣΤΕΙΛΤΕ ΜΑΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΑΣ ΜΕΣΩ EMAIL. (ΚΛΙΚ ΕΔΩ)